zondag 13 maart 2011

Raciaal Nationalisme: “Links” of “Rechts”?

Raciaal Nationalisme: “Links” of “Rechts”?

Waar vinden we binnen het hedendaagse politieke spectrum van “rechts” en “links” de filosofie van het Raciaal Nationalisme? Volgens veel mensen in het Rechtse spectrum is het Raciaal Nationalisme een Links, Socialistisch en Collectivistisch gedachtegoed. Marxisten en Liberalen in het Linkse spectrum stellen juist weer dat het een extreem rechts, conservatief of fascistisch gedachtegoed is. Zijn deze beschrijvingen echter juist? Het antwoord is nee.

Veel van de verwarring ontstaat omdat veel mensen zijn geïndoctrineerd met het idee dat iedere politieke filosofie of beweging in een van de twee categorieën moet passen: links of rechts. Vandaag de dag zijn deze categorieën losjes gedefinieerd,  rechts zou Conservatief zijn en links zou Liberaal zijn. De reden waarom Raciaal Nationalisme in geen van beide categorieën past is het feit dat zowel Conservatisme als Liberalisme de wereld grotendeels in economische termen zien.

Om het simpel te zeggen; het fundamentele uitgangspunt van Rechts is Kapitalisme en het fundamentele uitgangspunt van Links is Marxisme. Raciaal Nationalisme vind zijn fundament echter in de biologie en beschouwt economie als een belangrijk maar secundair punt.
Feitelijk heeft het Raciaal Nationalisme geen vaste economische filosofie. Economie wordt primair beschouwt als middel om het raciale welzijn van mensen veilig te stellen. Het Raciaal Nationalisme verwerpt dus zowel het conservatieve model van onbeperkt Kapitalisme als de massieve staatscontrole van het Marxisme.
Om dit punt duidelijk te maken kunnen we kijken hoe Conservatieven en Liberalen kijken naar het ecologische vraagstuk. Voor Conservatieven wordt het preserveren van het milieu slechts gezien vanuit zakelijk oogpunt. In hun ideaal zouden alle milieu wetten geëlimineerd moeten worden omdat deze de kosten voor zaken doen verhogen.
Hoe ziet Links het ecologische vraagstuk? Hun antwoord is een massieve staatsregulatie, die resulteert in duizenden repressieve wetten die tot op zekere hoogte de economische groei stoppen. Maar gaat het hen echt om het welzijn van mensen? Deels is hun motivatie geïnspireerd op Marx zijn haat jegens vrij ondernemerschap, wat als gevolg heeft dat er restricties op de handel worden gelegd die ertoe leid dat de mensen worden gedupeerd door het onnoodzakelijk hinderen van de Nationale economie. Links ziet ongelijke distributie van de welvaart als oneerlijk en legt wetten en beleid op om het geld van de ene groep af te nemen en her te verdelen onder de andere. Dit sluit fundamenteel aan bij de Marxistische economische theorie van economische gelijkheid en staatregulatie van de economie.
Hoe zou een Raciaal Nationalistisch regime antwoorden op het ecologisch vraagstuk? Een groot deel van het probleem zou worden voorkomen door de Raciaal Nationalistische filosofie zelf, die de mens ziet als een onderdeel van de natuurlijke wereld; een manifestatie van de natuur.
Raciaal Nationalisme staat regelrecht tegenover de positie van Conservatieven, die de mens beschouwen als de meester van de wereld, waarbinnen al het land en alle dieren worden opgeofferd door het individu zijn wil. Het staat ook tegenover de Linkse positie dat de mens de vernietiger is van alle natuur en compleet los staat van de natuurlijke wereld.
De posities van zowel Rechts als Links zijn paradoxaal gebaseerd op het antinatuurlijke wereldbeeld dat men terug vind in Semitische religies zoals het Judaïsme en Christendom dat de mens onderscheid van de rest van de natuur.

Raciaal Nationalisme erkend persoonlijke verantwoordelijkheid en het verlangen van individuen om zoveel mogelijk economische vrijheid te hebben. Het heeft dus geen verlangen om vrij ondernemerschap tegen te houden en accepteert de ongelijke verdeling van welvaart als een feit van het leven. Echter plaatst Raciaal Nationalisme de welvaart van het Volk boven dat van de economie. Economie wordt behandeld als een middel voor de ontwikkeling van de raciale gemeenschap en niet als een doel op zichzelf. Dus gevaarlijke vervuiling en exploitatie van de arbeider zou worden verboden, niet vanuit het standpunt van meer staatscontrole, maar voor de bescherming van de leefomgeving die noodzakelijk is voor een gezond leven. Wij erkennen eveneens het gevaar van de zeer rijke elite en grote bedrijven die in staat zijn om regeringsbeleid te manipuleren voor hun eigen egoïstische doeleinden.
Een ander punt waarin Raciaal Nationalisme zich onderscheid van Conservatieven en Liberalen is immigratie. De laatste decennia hebben we grote golve van immigratie ervaren. Deze immigratie is compleet verschillend van de historische immigratie: praktisch alle immigranten zijn niet blank. Zowel Liberalen als Conservatieven zijn van mening dat de gigantische immigratie stromen moeten blijven plaats vinden. Liberalen willen een “eerlijke” en “gelijke” wereld zonder grenzen. Conservatieven beperken de discussie slechts tot illegale immigratie en willen enkel dat alle immigranten, ongeacht ras, burger worden. Zelfs bij diegene die tegen immigratie zijn zien we dat de discussie zich beperkt tot economie.
Hoe zou een Raciaal Nationalistisch regime staan tegenover immigratie? Als eerste zou immigratie moeten worden beperkt tot mensen van ons eigen ras. Zelfs het burgerschap van blanke immigranten zou zich moeten beperken tot de behoeften van de gemeenschap. De belangrijkste vraag m.b.t. immigratie zou moeten zijn wat het beste is voor de raciale gemeenschap. De Raciaal Nationalistische positie staat uiteraard lijnrecht tegenover de visie van veel Conservatieven en bijna alle Liberalen omdat deze geen racialistische uitgangspunten hebben en zich slechts op economie baseren.
Eerder in dit artikel hebben we gekeken naar enkele gebieden waar Rechts en Links verschillende visies hebben, maar beiden het economisch model gebruiken als basis voor hun posities. Nu kunnen we kijken naar gebieden waar Rechts en Links het met elkaar eens zijn en verschillen van het Raciaal Nationalisme.
Zo is er hun goedkeuring van interraciale relaties en integratie. Hier is hun overeenstemming niet zo zeer gebaseerd op economische basis, maar op de valse doctrine van raciale gelijkheid. Dit is interessant aangezien raciale gelijkheid van oorsprong een Marxistische filosofie is die slechts tot enkele decennia geleden werd tegen gesproken door Conservatieven. Dit is veranderd, niet vanwege nieuwe feiten, maar vanwege de politiek correcte trend. 
Ondanks wat Links beweert heeft Conservatisme echter nooit echt een raciaal uitgangspunt gehad. Er waren in het verleden Conservatieven die ons ras trachten te beschermen, maar het was voor hen simpelweg niet mogelijk om onze Volkeren te beschermen tegen het Liberale gedachtegoed met enkel hun economische doctrine.

Raciaal Nationalisme zou hier een oplossing bieden. Zo zouden interraciale relaties simpelweg verboden worden. Uiteraard zien veel mensen vandaag de dag dit als oneerlijk en een restrictie van de persoonlijke vrijheid, echter moeten we niet vergeten dat enkele decennia geleden in veel delen van de Westerse wereld dit als een misdaad werd gezien. Het werd begrepen en geaccepteerd als het natuurlijke morele paradigma.
Uiteraard zullen mensen vragen wat het Raciaal Nationalisme tegen interraciale relaties heeft? Deze vraag laat het grote verschil zien tussen het Raciaal Nationalisme en de materialistisch georiënteerde filosofieën van het Liberalisme en Conservatisme. Raciaal Nationalisme baseert zich op een erkenning van de natuur.
Elke studie van de natuurlijke wereld laat de onderliggende kracht zien die in al het leven voor komt: soortvorming, competitie en vooruitgang. Sinds het ontstaan van leven heeft het zich ontwikkeld in verschillende en complexere vormen. We zien een diversificatie proces in alle planten en dieren, elk sub soort ontwikkeld speciale vaardigheden en adaptaties welke verschillen van hun gemeenschappelijke voorouders. Van de eerste eencellige dieren tot mensen, heel het leven volgt dit proces. Interraciale relaties staan voor een omgekeerde evolutie, een terug draaiing van het universele plan der natuur.
Raciaal Nationalisme wenst zich te associëren met mensen van het eigen ras omdat dit natuurlijk en instinctief is. Zelfs vandaag de dag nu interraciale contacten worden aangemoedigd op scholen en in de media, zien we dat de overweldigende meerderheid van zowel zwarten als blanken relaties kiezen met mensen van hun eigen ras.
Enkel binnen een homogene samenleving waar mensen een gevoel van gemeenschap, historie en groepssolidariteit hebben kan echte vooruitgang voorkomen. Het is een menselijk gegeven dat de mens denkt dat de ene groep “anders” is als de andere. We hebben dus twee natuurlijke menselijke karakters; raciale affiniteit en het onderscheid maken tussen groepen. Raciaal Nationalisme accepteert dit en probeert deze gedachten te gebruiken voor de verbetering van de samenleving als geheel. Zowel Conservatisme als Liberalisme negeren dit gegeven, of in het ergste geval, creëren condities waarin dit gegeven leid tot conflict: Multi-racialisme, Multi-culturisme en heterogene samenlevingen.
De economische en materialistische filosofieën van de Conservatieven en Liberalen hebben geleid tot de problemen waar we vandaag de dag mee kampen. Enkel door deze hedendaagse attitudes te veranderen naar een nieuwe attitude die is gebaseerd op een Raciaal Nationalistisch moraal en de natuur, kunnen we hopen op een betere toekomst!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten