zaterdag 15 september 2012

15-09 Den Haag: Syrië blijft Vrij!


Zaterdag 15 september organiseerde de Syrische gemeenschap in Nederland een betogingsmars onder de noemer "Syrië blijft Vrij!". Hiermee riepen zij op om het bloedvergieten en de verhongering door sancties te stoppen. Een kleine groep autonome activisten woonde deze betogingsmars bij om hun solidariteit met het Syrische volk te benadrukken en het thema te ondersteunen. Bij het ministerie van buitenlandse zaken werden diverse toespraken gehouden, waarna de ongeveer 50 aanwezige activisten naar het plein in Den Haag liepen waar uiteindelijk het protest ontbonden werd.

De opstanden in Syrië hebben de vorm aangenomen van een ware burgeroorlog tussen het Syrische leger en de rebellen, waarvan de laatste openlijk door de imperialistische machten van de NAVO, VS en Israël gesteund worden. Via de reactionaire Golfmonarchiëen (Qatar, Saoudi Arabië) en NAVO bondgenoot Turkije worden deze rebellen bewapend, ondersteund en gefinancieërd. Het imperialisme heeft hiermee duidelijk de kant van de Syrische rebellen gekozen. Het Westen wil het Syrische regime zien vallen vanwege haar alliantie met dissidente naties zoals Iran, de Libanese Hezbollah beweging en haar steun aan de Palestijnse bevrijdingsstrijd.

De gebeurtenissen in Syrië kunnen dan ook niet los worden gezien van de imperialistische verovereringstocht om de Westerse hegemonie in de olierijke regio te consolideren. De massamedia is een intense propaganda campagne tegen het Syrische regime begonnen, waarbij persberichten van de oppositie zonder waarheidsbevinding als harde feiten worden gepresenteerd. De CIA en andere Westerse geheime diensten werken inmiddels nauw samen met de rebellen en ondersteunen actief hun strijd tegen het regime van Assad. Onder toeziend oog van het Westen vinden ook steeds meer Jihadistische huurlingen uit Afghanistan, Tjetjenië, Irak en Libië hun weg naar Syrië, waar zij op de warme steun van de Golfmonarchieën kunnen rekenen.

De gebeurtenissen in Syrië volgen het model van eerdere NAVO agressieoorlogen zoals die in Joegoslavië en Libië. De oorlog en coup in Libië hebben het olie en gas in de handen van de Westerse monopoliekapitalisten gelegd met minimale slachtoffers onder de imperialistische troepenmacht. Echter Libië, dat eens het meest welvarende land van Noord Afrika was, is met de val van Khadaffi gereduceerd tot as en blijft in een gedestabliseerde staat van burgeroorlog achter. Dit is dan het verontrustende vooruitzicht dat ook het Syrische volk te wachten staat. De nieuwe generatie van "leiders" van de FSA (Free Syrian Army) en SNC (Syrian National Council) worden momenteel al opgeleid door Westerse denktanks om oppurtunistisch de Syrische grondstoffen te verkopen aan het imperialisme en de Syrische markt open te breken voor buitenlandse investeerders en speculanten.

De Vrije Nationalisten Noord-Brabant steunt de Arabische bevrijdingsstrijd tegen het imperialisme. Onze solidariteit gaat dan ook uit naar diegenen die strijden voor nationale zelfbeschikking en die militant verzet bieden tegen het imperialisme van buitenlandse mogendheden en hun binnenlandse handlangers van het FSA.

Daarom vrede en vrijheid voor Syrië en het Syrische volk! vrijdag 7 september 2012

Immigratie en het Financierskapitaal


In ons tijdperk vindt een akelige en beslissende strijd plaats tussen het financierskapitaal en de nationale arbeidersklassen. Het financierskapitaal dat bestaat uit fel concurrerende banken, financiële instituties en multinationals proberen zoveel mogelijk macht te vergaren om zo haar exclusieve belangen te behartigen. In Nederland en vele andere landen wordt deze doelstelling steeds verder geconsolideerd door nationale regeringen, EU instituties, het IMF, de WTO en de G20 die de belangen behartigen van het internationaal financierskapitaal, die het geld tot god heeft uitgeroepen. In deze context moeten we dan ook het beleid van bezuinigingen zien dat in geheel Europa wordt doorgevoerd in landen zoals Nederland, maar in extremere mate in Griekenland, Spanje, Portugal en Ierland.

Door via banken geld wereldwijd te investeren in transnationale corporaties delokaliseert het financierskapitaal arbeidsplaatsen en kapitaal naar plaatsen waar deze het meest winstgevend zijn. In dit proces hebben zij zichzelf tot doel gesteld natiestaten en nationale regeringen te vernietigen om zo de laatste obstakels voor hun wanpraktijken uit de weg te ruimen. Momenteel hebben deze nationale instituties nog enige macht om de beweging van kapitaal, goederen, diensten en arbeidskracht te controleren binnen de nationale grenzen. Echter de veel gebruikte term "globalisering" insinueert dat er een bepaalde wereldwijde eenheid bestaat evenals een overbruggende autoriteit die de zaken in bepaalde banen leidt. Feitelijk is hiervan echter geen enkele sprake onder de banken en transnationale corporaties. Deze verslinden elkaar in hun eindeloze brute competitie strijd. Dit is dan ook de fundamentele natuur van het kapitalisme dat zich enkel baseert op rente, pacht en winst, dat treffend samengevat wordt in het vrije markt credo "vrij verkeer van kapitaal, goederen en arbeid." Als een systeem dat enkel en alleen op economie gebaseerd is, laat het kapitalisme concurrenten verscheuren in de brute strijd voor het absolute monopolie. Dit zonder ook maar enige interesse of aandacht voor de verschrikkelijke sociale consequenties te tonen.

Arbeid is net als geld verworden tot een koopwaar dat constant verplaatst wordt om nog meer geld te genereren. Een voorbeeld hiervan is de verplaatsing van goedkope arbeidskrachten die als vee worden geïmporteerd in elke natiestaat die het toelaat, om op deze manier het verzet van de vakbonden te breken en de lonen en condities naar beneden te forceren. De met veel moeite verworven arbeidsrechten, bescherming van de lonen en het recht om te staken, komen door deze immigratie politiek zwaar onder druk te staan. Dit is dan ook een belangrijke doelstelling dat op nationaal niveau bewerkstelligd wordt door de EU instituties, Europese Commissie en het Europese gerechtshof en vervolgens wordt goedgekeurd door hun nationale marionetten regimes. Er is sprake van een ware race naar de bodem binnen de arbeidsmarkten van de Europese lidstaten, die wordt gevoerd over de rug van de nationale arbeidersklasse. De concurrentie op de arbeidsmarkt wordt aangewakkerd door de opzettelijke aanvoer van immigranten die lagere lonen en werkcondities accepteren omdat zij het in hun land van oorsprong veel slechter hadden. Door de massa immigratie wordt Nederland overspoeld door een massale toevoer van goedkope en volksvreemde arbeidskrachten met een opkomend wederzijds racisme en sociale polarisatie als gevolg.

De macht van de nationale regering zou moeten worden gebruikt om de belangen van het volk en de natie te behartigen. Echter onder het juk van de "globalisering" die ons opgelegd wordt door supranationale organisaties en EU wetgeving, wordt deze macht overschreven in het belang van het financierskapitaal. Het dumpen, verplaatsen of tijdelijk gebruik van immigranten uit lage lonen landen is geen oplossing en heeft met "proletarisch internationalisme" feitelijk niets te maken: het is een kapitalistisch symptoom. Immers "proletarisch internationalisme" houdt in dat er sprake is van solidariteit met buitenlandse arbeiders die een conflict hebben met de kapitalistische klasse, zodat zij hun eigen (!) situatie kunnen verbeteren, niet het blind goedkeuren van een onbegrensde massa immigratie ten behoeve van de kapitalistische klasse en de immigrant. Dit lost immers niets op en is eerder een vorm van irrationeel altruïsme in plaats van een waar "internationalisme". De oplossing tegen het imperialisme is niet massa migratie, maar een einde maken aan de exploitatie van grondstoffen, materialen en arbeidskracht, iets dat in iedere natie door de nationale arbeidersklasse gerealiseerd zal moeten worden. Het is deze exploitatie door het kapitalisme dat de wortel vormt van het kwaad in de hedendaagse wereld. De strijd moet dan ook worden aangegaan tegen het globalisme en het beleid van supranationale instituties zoals de EU, IMF, WTO en de G20. Dit betekent dat het recht op zelfbeschikking en nationale onafhankelijkheid hersteld moet worden om de macht van het financierskapitaal te breken.

De massa immigratie vanuit niet-Westerse landen en meer recent vanuit centraal- en oost Europa heeft voor veel problemen gezorgd voor de eigen arbeiders die moeten werken voor hun overleven. De nationale regering heeft hiermee immers de poel van goedkope arbeid en meedogenloze concurrentie geopend. Vrachtwagenchauffeurs, bouwvakkers en andere arbeiders in eigen land worden weggeconcurreerd en raken werkeloos door de meedogenloze concurrentie met goedkope Poolse arbeidskrachten die voor veel lagere prijzen werken. Dit alles gebeurt met steun van de werkgevers en kapitalisten die alles compleet gedereguleerd willen zien en de nationale grenzen het liefst geheel zien verdwijnen. Het kapitalisme wil hiermee haar winst maximaliseren daar waar de markt overheerst, dit zonder ook maar enige aandacht voor de menselijke consequenties. Het kapitaal wint enkel bij een situatie waarin arbeiders met elkaar concurreren omdat zij daardoor niet de kans krijgen om zichzelf in een vakbond of anderzijds te verenigen. Een ander neveneffect van de massa immigratie - met name van professionals - is de leegloop in het land van herkomst, waar een vacuüm gecreëerd wordt op de arbeidsmarkt en de geschoolde middenklasse wegtrekt.

Het echte probleem is dan ook het globalisme en het verdwijnen van de natiestaat, dat opzettelijk door het financierskapitaal gedreven wordt. Supranationale organen zoals de EU, de WTO en het IMF, handelen enkel in het belang van de transnationale corporaties en vertegenwoordigen het internationale kapitalisme. Kosmopolitisch links neemt graag de rol van collaborateur in, door deze massa immigratie hartelijk te verwelkomen en het burgerlijk multiculturalisme te steunen achter een façade van zogenaamde "internationale proletarische solidariteit". Het is dan ook enkel nationalisme dat een realistisch antwoord kan bieden op het alsmaar voortschrijdende globalisme. Enkel nationalisten kunnen de macht weer in handen van de nationale arbeidersklasse leggen en zich het recht op nationale zelfbeschikking toe-eigenen. Dit in het kader van een ware internationale proletarische solidariteit met het verzet tegen het imperialisme en met de vrije volkeren wereldwijd. Het is dan ook aan ons om de strijd aan te gaan met de globalisten, te beginnen met de EU en de dictaten van Brussel!


zaterdag 1 september 2012

Dortmund: Antifa en Politie een strijd!


Onlangs kreeg de organisator van de jaarlijkse "Nationalen Antikriegstag" (Nationale anti-Oorlogsdag) te horen dat de demonstraties (op 31 augustus en 1 september) verboden werden. Als grond hiervoor werd het recente verbod op de "Nationaler Widerstand Dortmund" (Nationaal Verzet Dortmund) aangevoerd. Hierop zijn activisten in Dortmund een juridische strijd begonnen via het gerecht, maar hebben hiermee het verbieden van de demonstraties niet weten te voorkomen. Het Duitse systeem weet wederom wetten (met name artikel 130 van het wetboek van strafrecht) steeds verder uit te breiden om hiermee legale manifestaties van nationalisten onmogelijk te maken. Door deze repressie en een gigantische overmacht aan smeris kon de 8ste editie van Antikriegstag dit jaar dan ook niet plaats vinden in Dortmund. Wel werden er op andere plaatsen manifestaties gehouden in het kader van de Antikriegstag, zoals op de Berlinerplatz in Erfurt waar zo'n 200 nationalistische activisten een spontaan protest hielden tegen oorlog, kapitalisme en imperialisme.*Bijdrage van een autonome activist namens de Nederlandse beweging:

Redebeitrag zum Antikriegstag 2012

Nie wieder Imperialismus! Nie wieder Krieg! 

Wir erleben, daß die 'BRD' sich am imperialistischen Krieg der NATO beteiligt. Die Bundeswehr war beteiligt an dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen Jugoslawien und sie beteiligt sich seit 10 jahren am Krieg gegen Afghanistan. Über die BRD wird ein Großteil der Kriegslogistik der USA und der NATO abgewickelt.

Rund 2 Millionen Tote allein im Irak, eine traumatisierte Bevölkerung, eine weitgehend zerstörte Infrastruktur und zerfallende Staaten: von Afghanistan bis Libyen sind dies die Ergebnisse des imperialistischen US/NATO-Krieges, um für die imperialistischen Oligarchie andere Länder beherrschen und ausbeuten zu können. Syrien, Somalien, Sudan oder Iran – wer ist als nächstes dran?

Das Deutschland beim Kriegstreiben in aller Welt mit von der Partie ist, zeigt die Kontinuität des 'BRD'-Imperialismus, heute als Teil der internationalen, imperialistischen Entwicklung.

Der Rüstungsetat der Bundesrepublik beträgt 2012 31,7 Mrd. Euro und ist damit der zweitgrösste Posten bei den Ausgaben der Bundesregierung. Deutsche Rüstungsfirmen wie ThyssenKrupp, EADS, Heckler & Koch und Krauss Maffei verkauften 2011 Waffen und Kriegsgerät für 2,1 Milliarden Euro ins Ausland – 50% mehr als 2010. Deutschland ist zum drittgrössten Waffenexporteur der Welt aufgestiegen und heizt damit weltweit Krisen und Kriege an.

Militarisierung der Gesellschaft bedeutet neben Krieg und Aggression nach Aussen auch Repression nach Innen.

Die Bundeswehr hat Büros in den Arbeitsagenturen und JobCentern, wo sie Erwerbslose als Kanonenfutter für weitere Kriegsabenteuer in aller Welt anwirbt. Auch unsere Schulen sind vor dem Militär nicht sicher: Längst ist es Alltag geworden, daß die Bundeswehr sich nicht nur auf Jugend- und Jobmessen, sondern auch in den Klassenzimmern als bombensicherer Arbeitgeber mit Zukunft zur Schau stellt.

Was die Offiziere bei ihren Vorträgen lieber nicht erwähnen ist Tod, Zerstörung und Trauma als Berufsbeschreibung.

Schluß mit den Kriegsdrohungen gegen Syrien! Sofortiger 

Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan!

Abzug aller 'BRD'- Truppen aus dem Ausland!

Bundeswehr raus aus Arbeitersämtern und Klassenzimmern!

Uneingeschränktes Versammlungs- und Demonstrationsrecht!

Bundeswehr und NATO – raus aus Afghanistan!

'BRD' und NATO – Hände weg von Syrien!