vrijdag 14 december 2012

Nationaal Verzet en de Antikapitalistische strijd in Italië. Voor een Sociale Revolutie!


Sinds het begin heeft de Italiaanse beweging Resistenza Nazionale (Nationaal Verzet) zich ontwikkeld als een vorm van niet-hiërarchisch militant activisme dat geheel los staat van klassieke structuren zoals politieke patijen en gecentraliseerd leiderschap. Met het Europese Autonome Nationalisten front als voorbeeld probeert RN een nieuw soort betrokkenheid te uiten, een grassroots activisme, vaak individueel en onafhankelijk, waarin men geen leiders, bazen, secretarissen, managers, bezitters enzovoorts meer kent en waarin elke groep en alle individuele leden samen komen om gezamenlijk overeengekomen doelstellingen te bereiken.

Een soort van "militant voluntarisme" dat niet de "modieuze politieke tendensen" of het symbolische gestereotypeerde nationalisme volgt, maar zich baseert op radicale waarden en onherleidbare concepten met heterogene referenties. Dat nieuwe paden creëert evenals een nieuwe stijl van oppositie en daarmee een referentiepunt wordt voor eenieder die een echt alternatief zoekt voor het passieve accepteren van het systeem!

Geconfronteerd met de situatie van een economische, sociale en politieke ineenstorting kwam het antikapitalisme al snel naar voren als een mijlpaal in onze strijd. Het werd een belangrijk strijdfront voor RN activisten, een aanklacht tegen exploitatie, hebzucht, geweld, imperialisme van grote bedrijven, mondialisatie en de anti-democratische oligarchie, tegen de heerschappij van winst over de bescherming van onze leefomgeving, crimineel consumentisme en de vervreemding die wordt veroorzaakt door een systeem dat zich volledig baseert op hebzucht en egoïsme.

De nieuwe permanente structuur van het mondialistische kapitalisme (feitelijk noemen we deze situatie geen "crisis", omdat het geen tijdelijke situatie is, maar de nieuwe structurele realiteit van onze maatschappij) heeft een economische neergang van de Europese economie veroorzaakt die men in diverse naties, zoals in Italië, zwaar begint te voelen. Re-lokalisering, faillissementen en ontslagen vinden dagelijks plaats in onze natie en in vele andere Europese landen. Een geheel continent is haar industriële complex aan het verliezen en ondergaat in bijna algehele stilte de vernietigende effecten van decennia van economisch turbokapitalisme en mondialisering.

In 2009 begonnen de activisten binnen het RN front het Stop Capitalismo Netwerk (http://stop-capitalismo.blogspot.it ), een mix van projecten, activiteiten en propaganda die een sociale communicatie proberen te maken. Politiek en cultureel anti-kapitalisme voor een voortdurende campagne tegen kapitalisme en mondialisering om zo bewustzijn te verspreiden! Nationale antikapitalistische politiek komt vanuit het echte leven en de echte wereld en is dus noodzaak en geen theorie! Wij geloven dat zelfs als je groots denkt, het de kleine dingen zijn die je dagelijks doet die het verschil maken!

Al sinds het begin focust Stop Capitalismo haar aandacht op precariteit en de criminele flexibilisering, organiseert zij verschillende straatacties om mensen uit te nodigen zodat zij zich bewust worden van het feit dat deze situatie geheel nieuw en anders is dan wat we in het verleden gezien hebben. Een STRUCTURELE VERANDERING met negatieve effecten die decennia te voelen zullen zijn!

Wij denken dat het verspreiden van bewustzijn over de echte situatie de eerste stap richting Sociale Revolutie is! Kapitalisme heeft ons niets meer te bieden dan een eindeloze cirkel van precariteit, armoede, recessie en werkloosheid. Zonder het besef dat kapitalisme meer is dan enkel onbeduidend winkelen, grote winkelcentra en dom consumentisme, maar een systeem is dat enkel bestaat om winst te genereren in het belang van de bevoorrechten over de rug van alle anderen, een systematisch project van exploitatie van land en volk voor financieel gewin van een kleine elite ten koste van het leven van de massa, kunnen wij nog niet aan Revolutie denken!

Al deze ervaringen maken ons ervan bewust dat er een noodzaak is voor een convergentie van Europese nationale anti-kapitalistische strijd, de ware Europese nationale antikapitalisten hebben een gemeenschappelijke strategie en visie nodig. Dit leidde eind 2011 begin 2012 tot de geboorte van het ACN/AKN! Dit is de weg voorwaarts!

KAPITALISME is de doodsteek voor EUROPA! Sta niet aan de kant, maar sluit je aan bij de strijd!donderdag 13 december 2012

Antonio Gramsci: Nationale Eenheid en Culturele Hegemonie


Antonio Gramsci (1891-1937) werd geboren in Sardinië, Italië. Vanaf 1911 werd hij politiek actief en twee jaar later was hij al prominent lid van de Partito Socialista Italiano. Gramsci rebelleerde tegen de Marxistische orthodoxie en haar economisme, dat volgens hem niet in staat was om een gezonde balans te vinden tussen het organische en conjuncturele. In zijn theorie probeerde hij de relatie tussen staat en maatschappij te reconstrueren, evenals de rol die culturele tradities spelen binnen sociale en politieke integratie.

Gramsci stelde dat om een revolutie volksgezind te maken, deze een nationaal karakter moest aannemen. Men moest rekening houden met de unieke aspecten van de geschiedenis en cultuur der natie. Hij beschouwde het Italiaanse Fascisme niet enkel als een reactionaire beweging die namens de bourgeoisie de "Rode vloedgolf (1919-1920)" moest onderdrukken, maar erkende dat het een poging belichaamde om het sectionalistische Italië tot een nationale eenheid te smeden door het "echte" met het "politieke" te verzoenen. In die zin zag hij het Fascisme als de concrete expressie van een bepaalde formulering van het Italiaanse nationale vraagstuk dat terug greep op de "Risorgimento", het romantische vertrek uit het Liberalisme van de verlichting, dat structuur gaf aan eerdere Italiaanse claims.

Gramsci beschouwde "hegemonie" als een culturele (intellectuele) functie met als doel instemming te produceren voor de specifiteit van het heersende blok. Hij stelde dat de predominantie van een bepaalde sociale groep zich op twee manieren manifesteerde: als overheersing en als intellectueel en moreel leiderschap. In de bourgeois samenleving was intellectueel en moreel leiderschap onmisbaar voor het behoud van de overheersing. Sociale integratie op het vlak van cultuur en ideologie omvatte dus meer dan enkel dwang. Een belangrijke voorwaarde voor sociale integratie was de overwinning van een bepaald wereldbeeld, gevolgd door concepten, theoretische structuren en waarden. Deze overwinning was noodzakelijk alvorens men de staat ging veroveren; een sociale groep moest leiderschap uitoefenen alvorens zij de regeringsmacht kon winnen. Gramsci argumenteerde dat politieke actie dus eveneens een culturele competitie was. De praktijk in moderne politiek was tegelijkertijd de uitoefening van leiderschap binnen de definitie van de natie. Hij sprak dus van een strijd over wiens idee overheerste en zo dus feitelijk de natie zelf schiep.

Zijn analyse werd gepresenteerd als een debat met de internationalist Trotski en de ultraradicale positie van de Komintern, die tot een "permanente revolutie" opriep. Volgens Gramsci was deze formulering ongepast en mechanistisch. De positie van Komintern stelde dat het onderdrukkende apparaat, de staat, het belangrijkste fundament was voor de kapitalistische relaties, die op weinig steun van de bevolking kon rekenen. De staat zou dus zwak zijn. Gramsci stelde echter dat in tegenstelling tot Rusland, er in het Westen een relatief goede verhouding bestond tussen staat en maatschappij. De staat was slechts een laatste linie die verdedigd werd door een machtig systeem van loopgraven en forten. Een omverwerping van de staat zou in het Westen dus niet mogelijk zijn, zonder eerst een frontale aanval uit te voeren op al die sociale relaties die voor hun bestaan exclusief afhankelijk waren van de staat. Waar de meerderheid van het volk zich voelde behoren tot de bestaande orde, zou een oorlog die zich enkel tegen de staat richtte niet tot een overwinning leiden. Dit zou enkel resulteren in een oorlog tegen het volk zelf. Hoewel de Tsaar in Rusland in 1917 gigantische forten had werd hij door zijn volk gehaat, dit was echter geenszins het geval in Weimar Duitsland in 1923 (Spartukus opstand) en in Italië in 1930-32.

Gramsci pleitte voor een strategie die rekening hield met de diepgang van de regionale cultuur en nationale implicaties. Hij propageerde "een oorlog van posities". Sinds het begin van het modernisme werd de gehele ontwikkeling van staat en maatschappij gekenmerkt door de mobilisering van de massa's. De natuur van de staat werd hiermee veranderd. Er ontstond een balans tussen de politieke en sociale functies; kortom de hegemonie van een bepaalde sociale groep over de gehele natie. De staat kon dus niet langer beschouwd worden als het politieke apparaat dat was bedoeld om de volkse massa te vormen in samenzang met een bepaald type van productie, maar de natie representeerde nu de assimilatie van de overheersten door haar overheersers.

Voor Gramsci was het idee van de volks-natie belangrijk: deze ging er vanuit dat het proletariaat geleid doormiddel van haar avant-garde partij een eigen "historisch blok" kon ontwikkelen. Daarmee zou deze haar idee van het nationale, vestigen als de pre-conditie voor het socialisme. Het benadrukte de conceptionele afstand tussen het nationale en het volkse, tussen de politiek-juridische claims van het samenleven en de socio-culturele realiteit. Deze afstand werd met name in Italië duidelijk waar de taal het nationale van het volkse onderscheidde. Dit kwam omdat de Italiaanse traditionele intellectuelen een aparte kaste vormden, die niet in staat waren om een morele en intellectuele hegemonie op te leggen aan het gewone volk. Velen spraken in anderen talen en Italiaanse literatuur bestond praktisch niet. Volgens Gramsci waren de moderne naties het product van hegemonische en tegen-hegemonische projecten die de diverse elementen van de maatschappij wisten te integreren in de termen van een heersende klasse. De grondstoffen waaruit een dergelijke samenleving werd opgebouwd waren breed en wijd verspreid en dus was deze integratie niet spontaan ontstaan. Er kon een tegen-hegemonisch project ondernomen worden om een nieuwe beschaving binnen de oude beschaving te ontwikkelen. Deze nieuwe beschaving zou het tactische product van een opkomende partij die de belangen van een bepaald sociaal element belichaamde, moeten zijn.

Gramsci begreep dat de politiek van sociale transformatie de politiek van natie en staat bouwen was. Nationale eenheid, zeker onder de condities van ongelijke kapitalistische ontwikkeling, verving kapitalisme als de pre-conditie voor het socialisme. Hiermee verschilde Gramsci zijn formulering van de nationale vraag fundamenteel met die van eerdere socialisten. Waar Marx en Engels trachtten een klassenbeweging van internationale proporties te creëren die politieke en culturele grenzen moest overstijgen, zag Gramsci net als Bakunin een speciale rol weggelegd voor het volkse element binnen het proletariaat. Gramsci streefde naar de formatie van een politieke eenheid, een staat, die de politieke expressie was van een werkende klasse en die een cultureel en gemeenschapselement gebruikte om de ontwikkeling van het socialisme te steunen.


woensdag 12 december 2012

EU: "Het Vierde Reich"


De politieke elite van de EU lidstaten zijn hard op weg om hun macht over te dragen aan de ongekozen fascistische EU instituties in Brussel. Deze centralisatie van macht zal ervoor zorgen dat de politici van morgen geen enkele verantwoordelijkheid meer hoeven af te leggen aan het volk, die zij zeggen te representeren. Uiteindelijk zal dit ervoor zorgen dat de absolute macht komt te liggen bij het groot bedrijfsleven en de andere gevestigde belangen. Naast deze ontmanteling van de nationale politieke instituties worden er nog diverse aanvullende repressieve en ondemocratische maatregelen genomen. Langzaam maar zeker verandert het EU gedrocht in een ware politiestaat waarbinnen Brussel de macht heeft om politieke dissidenten met alle middelen te onderdrukken.

Na de aanslagen op het WTC voerden praktisch alle Westerse landen repressieve wetgevingen door onder het mom van terrorisme bestrijding. Deze aanvallen op onze vrijheden leidden tot een Europese politiedienst onder leiding van Europol en een uitbreiding van het Schengen informatie systeem dat bedoeld is om Europese burgers te monitoren. Onder deze plannen valt eveneens de creatie van een EU database om van “verdachte” activisten een doelwit te maken en hen de toegang te ontzeggen tot landen waar een oppositioneel protest plaats vind. In het kader van “anti-terrorisme” is de EU eveneens bezig met de formulering van een juridische code die bekend staat als Corpus Juris, door de Brusselse doctrine van het gemeenschapsrecht. De Europese regering doet er alles aan om de WTC aanval, als ook de aanslagen in Londen en Madrid, te misbruiken en uit te buiten voor meer centralisatie binnen het EU project. In 1996 voorspelde de Europese commissie al “dat het moeilijk zou zijn een politieke unie te bereiken zonder een perceptie van een externe politieke dreiging. Een terroristische gewelddaad zou kunnen bijdragen aan die perceptie van een externe dreiging.” Terroristische aanslagen waren dan ook datgene wat nodig was om op korte termijn een politieke en militaire unie te creëren.

De belangrijkste besturende organen – de Commissie, de Raad van de Europese Unie en de Europese Centrale Bank – hebben feitelijk geen electoraal mandaat en bedrijven een clandestiene politiek. Hierbij heeft de Commissie het monopolie om nieuwe EU wetten voor te stellen. Vervolgens is het de raad die deze maatregelen goedkeurt. In werkelijkheid wordt het overgrote deel van de beslissingen echter ondemocratisch doorgevoerd door het Comité van Permanente Vertegenwoordigers. De verkiezingen van het zogenaamde “Europese parlement” hebben dan ook weinig effect op de belangrijkste besturende organen binnen de EU. De Europese commissie blijft immers onveranderd na iedere Europese verkiezing, ongeacht wie er wint of verliest. Ook het meest belangrijke en machtige economische orgaan binnen de Eurozone is eveneens ongekozen en dus een ondemocratische institutie. Alle fundamentele beslissingen over publieke uitgaven, rente, wisselkoersen en controle over prijzen worden op ondemocratische wijze door deze bank genomen.

Deze ondemocratische instituties introduceren momenteel een nieuw repressief juridisch systeem dat onder de leiding staat van een Europese openbare aanklager. Andere maatregelen in deze context zijn de introductie van een automatisch EU arrestatiebevel en het bevriezen van tegoeden waarvan vermoed wordt dat zij het product van criminele activiteiten zijn. Uiteraard zijn deze wetgevingen breed interpreteerbaar en vaag geformuleerd. Zij staan daarmee recht tegenover het principe dat men onschuldig is alvorens schuld bewezen wordt. Een van de meest drastische repressieve maatregelen van de EU is wellicht Artikel 5 van het handboek van fundamentele rechten. Deze maatregel geeft de regering in Brussel het recht om de vrijheden van burgers op te schorten in het “algemeen belang” van de unie. Hiermee toont de EU haar totalitaire en fascistische karakter. Vrije meningen worden eveneens onderdrukt en kritiek op de EU wordt gelijk gesteld aan godslastering. De EU heeft een Orwelliaans comité opgericht om vermeende “xenofobie” te monitoren dat zelfs zover gaat dat het iedere oppositie tegen de Euro uitroept tot “monetaire xenofobie”. Europol heeft een EU mandaat om Eurosceptici die van “xenofobie” verdacht worden te monitoren en zelfs te vervolgen. Deze institutie legt enkel verantwoording af aan haar eigen management dat gevestigd is in Den Haag. Europol agenten genieten een diplomatieke immuniteit die vervolging voorkomt om redenen die nooit zijn gerechtvaardigd. Europol krijgt steeds meer rechten om zich te verwikkelen in criminele onderzoeken van Europese lidstaten.

Ook is de EU bezig om het begrip “terrorisme” te herdefiniëren. Hierbij hanteert men de vage definitie dat iedere intentie om “serieus de politieke, economische of sociale structuren aan te passen” kan worden geclassificeerd als terrorisme. Hiermee worden iedere serieuze politieke oppositie evenals vele politiek activisten in een klap terroristen. Deze definitie is immers zo breed dat iedere daad van burgerlijke ongehoorzaamheid kan leiden tot lange gevangenisstraffen voor diegenen die schuldig bevonden worden. Als reactie op anti-globalisering protesten heeft de EU raad van ministers, Europol de opdracht gegeven om eenieder te “volgen en identificeren” die bekend staat als antikapitalistische agitator. Het concept voor terrorisme wordt met opzet verruimd om de anti-globalisering beweging aan te pakken. Artikel 191 in het Nice verdrag geeft de raad van ministers eveneens het recht om financiële fondsen en spreekrecht af te nemen van bepaalde politieke partijen in het Europese parlement. Het EU statuut over politieke partijen stelt immers dat op Europees niveau deze de plicht hebben om “Europese bewustwording” te promoten. Ook hier komt het fascistische karakter van de EU weer naar voren, politieke oppositie wordt onderdrukt als zij zich niet naar een bepaalde ideologische positie schikken. Het nieuwe artikel 7 gaat zelfs nog verder en geeft de EU de macht om de stemrechten van gehele regeringen in te trekken binnen de raad van ministers. Hoewel deze maatregel wordt voorgesteld als een middel tegen extremistische en antidemocratische elementen, gaat het hier feitelijk om een maatregel die de EU in staat stelt dissidente Staten aan te pakken die in de weg staan van de grotere “Europese eenheid”.

Als we dus kijken naar de ontwikkelingen rond de Europese Unie zien we de vorming van een totalitaire fascistische superstaat. Dit is het gezicht van het nieuwe fascisme en zij heeft een globalistisch karakter!

Met dank aan N.A.N.
zondag 9 december 2012

Opkomst van het Nationaal-Bolsjewisme in Rusland


Hoewel we bekend zijn met het Duitse Nationaal-Bosjewisme, weten we niet zoveel over het vroege Russische Bolsjewisme, dat voortkwam uit een aantal niet-Marxistische invloeden. Deze niet-Marxistische invloeden vonden hun oorsprong vooral in het pan-Slavisme en het feit dat Rusland een jonge natie was dat een rijk wilde creëren van de Rijn naar de Bosporus tot aan de Pacifische oceaan. Dit was ook het streven van Michael Bakunin, een anarchist met nationalistische achtergrond. Hij steunde de Siberische gouverneur Nikolai Muraviev-Amursky, die grote delen van het verre Oosten veroverde. Hij was van mening dat de Slavische volkeren een belang hadden bij de revolutie. Ook was de Pruisische Ferdinand Lassalle van invloed wiens socialisme was vermengd met een sterk nationalisme en het idee van een autoritaire staat. Een ander invloed kwam vanuit de populisten, waarvan na de revolutie een aanzienlijk deel lid werd van de revolutionaire socialistisch partij, omdat deze traditioneel tegen het kapitalistische Westen gekeerd was. Zij geloofden dat de Russen hun eigen vorm van socialisme moesten ontwikkelen die de avant garde der mensheid moest vormen.


Rode vlaggen en Zwarthonderddisten

De Unie van het Russische volk, ook bekend als zwarthonderddisten, representeerde een vorm van Russisch proto-fascisme. Deze pro-Duitse, anti-Engelse en anti-Yankee beweging veroordeelde het kapitalisme, het parliamentarisme en het liberalisme ten zeerste en stonden een gewelddadige anti-Romanov revolutie voor. Haar militante basis bestond voornamelijk uit industriële arbeiders. Ondanks hedendaagse beweringen verkeerde deze groep niet in een gewelddadige oppositie met de Russische communisten, maar waren zij feitelijk concurrenten. Dit leidde tot tijdelijke allianties en dwarsverbanden tussen het ene en het andere kamp.

Er wordt geschat dat de rijen van de URP voor 80% uit proletariërs bestond, die gewillige deelnemers waren aan de revolutionaire beweging. Peter Struve erkende dat de URP feitelijk een revolutionaire socialistische partij was. Hoewel Lenin in het begin terughoudend was vanwege hun standpunten, raakte hij overtuigd van hun oprechte bedoelingen door Maksim Gorky die al sinds 1905 in contact stond met de Zwarthonderddisten.

Vanuit de URP leidde dit tot veelvuldige wijzigingen van strategie voor de toekomstige communisten om de liberalen ten val te brengen. Volgens een van de leiders van de zwarthonderddisten, Apollon Maikov, streefden zij dezelfde doelen na als de revolutionairen, hiermee verwees hij naar de verbeteringen van de levensomstandigheden, een doel dat in zekere zin samen viel met de leer van de sociaal anarchisten. De constitutionalisten noemden de gewapende revolutionairen "linkse revolutionairen" en de zwarthonderddisten "rechtse revolutionairen". Volgens Maikov was dit een legitieme definitie omdat zij "geloofden dat de constitutionele vorm van regering de totale dominantie van het kapitaal betekende. In zulke omstandigheden waarin de macht uitsluitend in de handen van de kapitalisten ligt, die deze macht enkel gebruikten voor eigen gewin en om het volk uit te buiten en te onderdrukken." Een andere URP leider, Viktor Sokolov beschuldigde de heersende bureaucratie ervan “ leden aan te zetten om de revolutionaire elementen binnen de URP te bestrijden.”

In maart 1917 werden de meeste van de 3000 URP leden (in die tijd telden de Bolsjewieken nog slechts 10.000 leden) lid van de Bolsjewistische partij of sloten zich aan bij de revolutie. In de publicaties van de zwarthonderddisten werd opgeroepen tot een dictatorschap van het proletariaat. Het hoofd van de URP studenten in Kiev, Yuri Piatakov, werd al snel een van de leidende figuren binnen de extreem-linkse Bolsjewieken. Minder bekende militanten vergaarden belangrijke posities binnen de Sovjets en werkten in de Cheka (voorganger van de KGB).De "Voorwaarts!" fractie

De Voorwaarts! fractie van de Bolsjewistische partij zorgde voor de cumulatie van de semi-totaliteit van Bolsjewistische intellectuelen. Deze fractie had een zeer grote invloed op de Sovjet samenleving onder Lenin en bleef deze invloed na zijn dood behouden. De meeste leiders van "Voorwaarts" floreerden onder het regime van Stalin en geen van hen leed onder de zuiveringen.

Men kan deze fractie beschouwen als de theoretici achter de nationale en totalitaire ommezwaai van het Bolsjewisme. Veel van hun ideeën zijn zeker interessant te noemen (het Faustiaanse concept van leven, geloof in de creatie van een hogere mensheid, totalitaire democratie en een sterk collectivisme), voor ons is het echter voornamelijk van belang vanwege hun belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het Russische Nationaal-Bolsjewisme. Zij waren onder andere de theoretici die verantwoordelijk waren voor de "vergoddelijking" van het Russische volk doormiddel van de semi-religieuze God-bouwers beweging, gevolgd door een absolute afwijzing van het Westen. In deze tijd stelden zij dat Rusland een kolonie van het Westen was en dat hun revolutionaire traditie puur Russisch was. Zij erkenden dat de revolutie van 1917 weldegelijk een nationaal element had. Het waren de leden van Voorwaarts! die de oorsprong vormden van de Proletcult (proletarische cultuur) die benadrukte dat het volk de enige schepper van cultuur was en dat afwijkende individualiteiten geëlimineerd moesten worden.


Het nationalisme van de Futuristen

De Russische futuristen vond men binnen het gehele kamp van Sovjet intellectuelen en brachten een solide nationalisme dat dateerde van voor de oorlog. Door de nadruk te leggen op taalpurisme wilden zij termen van buitenlandse afkomst uit het Russische vocabulaire bannen. Zij stelden de jeugd en de kracht van het Russische Oosten tegenover de naar hun mening decadentie en zwakte van het Europese Westen. Zij stelden dat "het licht van het Oosten” niet enkel een bevrijding voor de arbeider was, maar een nieuw postuur voor de mens betekende.


Smenovexisme

De meest pure en interessante belichaming van het Russisch Nationaal-Bolsjewisme werd geboren in de rijen van de witte emigratie. In oktober 1920 maakte Nikolai Ustrialov een referentie naar het Duitse Nationaal-Bolsjewisme en besloot met zijn kameraden om een Russische variant hiervan te prediken.

Als leraar aan de Universiteit van Moskou, raakte Ustrialov in 1916 bekend als een voorstander van het Russische expansionalisme en de sterke staat. In datzelfde jaar gaf hij conferenties voor Slavofielen waar hij stelde dat Rusland een belangrijke missie had. Als actief lid van de Kadet partij maakte hij met groot genoegen de val van het Tsarisme mee. In de krant erkende hij dat de Bolsjewistische revolutie authentiek Russisch was ondanks dat hij kritiek had op de nadruk die er lag op de Bolsjewistische exterieure politiek. In de zomer van 1918 ontvluchtte hij Moskou en sloot hij zich in de zone die behouden werd door de gewapende Witten bij deze groep aan. Van vluchteling in Omsk eindigde hij als een emigrant in China, vanwaar hij de contra-revolutie bekritiseerde omdat de contra-revolutionaire krachten teveel verbonden waren met buitenlandse belangen.

In 1920 werd Ustrialov doormiddel van diverse publicaties invloedrijk onder Russische emigranten. Zo werden er in Parijs diverse conferenties over het Nationaal-Bolsjewisme georganiseerd, werd er een Smena Vex bulletin in Praag uitgegeven en een dagelijkse "Nakanun" gepubliceerd in Berlijn. Ook ontstond er een militante groepering in Bulgarije, haar leider werd later echter door de Witten geëxecuteerd.

In Rusland bleef het Smenovexisme niet onopgemerkt. Lenin voorzag een triomfantelijke terugkeer van Ustrialov naar Moskou en ondanks dat dit niet gebeurde, keerden de meeste van zijn mede-partizanen wel terug naar Rusland. Lenin liet enkele Smena Vex artikelen via het partijorgaan Pravda publiceren, financierde in het geheim Nakanun en had een gunstig commentaar over het bestaan van de stroming tijdens het 11de congres van de Communistische partij. Na de dood van Lenin ondervonden de Smenovexisten aanvallen van Kamenev, Buxarin en Trotski, maar werden hierbij persoonlijk verdedigd door Stalin.

Vanuit een theoretisch oogpunt bevestigde Ustrialov, die in termen van krachtsmeting dacht, dat enkel een fysiek sterke staat een grote cultuur kon bezitten. "Kleinere machten kunnen zich doormiddel van hun natuurlijke elegantie, eer en zelfs heroïsme bewijzen, maar zijn organisch niet in staat tot grootsheid: daarvoor is een grootse stijl nodig, een bescherming van de grote eenheid van gedachte en actie." Hij stelde eveneens dat: "De Sovjet regering met al haar middelen de hereniging van de perifere gebieden zal forceren uit naam van de wereldrevolutie. De Russische patriotten zullen strijden om hetzelfde doel te bereiken in de naam van een ondeelbaar Groot-Rusland. Ondanks alle ideologische verschillen volgen ze immers praktisch hetzelfde pad.”

Een van zijn discipelen, de dichter Vladimir Xolodkovsky, voegde daaraan toe: "De USSR is niet enkel een staat van de ontwikkeling van Rusland als een ethno-geografische entiteit, maar belichaamd een keerpunt in de evolutie van nationaliteit binnen de mensheid. Als het Moskou van Kalita het Russisch land samen kon brengen in een groot rijk, dan is Sovjet Moskou begonnen om het land samen te brengen in een rijk van arbeiders en vrijheid."

Vanuit deze groepen ontstond de ideologische genealogie die men kan herleiden tot de Nationaal-Bolsjewistische dissidenten uit de jaren '70 zoals de Fetisov groep en de "Ultra's" van Gennadiy Shimanov. Uiteindelijk leidde dit tot de nationaal-bolsjewistische affiliaties van moderne politieke bewegingen zoals de "Communistische Partij van de Russische Federatie" maar ook bijvoorbeeld de "Nationaal Bolsjewistische Partij" die meestal in de "rood-bruine" cirkel geclassificeerd worden.


zaterdag 1 december 2012

01-12-2012 Stop de genocide op het Boerenvolk!


Bij het Internationaal Strafhof in Den Haag trotseerden meer dan 30 nationalistische activisten uit Nederland, Vlaanderen en Zuid-Afrika de koude regen om te protesteren tegen de genocide op het Boerenvolk in Zuid-Afrika. Het Boerenvolk staat onder enorme druk. Dagelijks worden mensen vermoord en ook de culturele genocide in het land kent haar hoogtepunt. Voorbeelden ten over van deze misstanden, maar helaas zwijgen de media, regeringen en de meeste humanitaire organisaties tot dusver in alle talen. Ondertussen blijft het ANC openlijk oproepen tot haat ten opzichte van de Boeren en dit moet stoppen!De verkennerbeweging van Zuid-Afrika heeft begin dit jaar een klacht ingediend tegen het ANC wegens genocide bij het Internationaal Strafhof van de VN. Ruben Rosiers en de uit Zuid-Afrika overgekomen Henk Van de Graaf, lid van de Afrikaner Volksraad, gaven een toespraak die gevolgd werd door traditionele muziek. Na ongeveer een uur werd de manifestatie ontbonden en werd er er nog een korte nabeschouwing gehouden in een horecagelegenheid in de omgeving.zondag 18 november 2012

18-11-2012 Stop de Oorlog! Vrede en veiligheid voor Palestina!


Terwijl een nieuwe golf van Israëlische agressie jegens het Palestijnse volk los is gebarsten, komt het Israëlische legerorkest naar Antwerpen om de verantwoordelijke staatsterroristen van het IDF te promoten. Uit protest hiertegen manifesteerden verschillende groeperingen zich, waaronder een delegatie van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief, Vrije Nationalisten en ANS/NSA, voor de deur van het provinciehuis waar het optreden plaats vond. Het Israëlische legerorkest "Tzahal" is een muziekgroep ter promotie van het Israëlische leger (IDF), die door middel van optredens in het buitenland dat leger een “humaan” gezicht probeert te geven. Het Israëlische leger is echter de uitvoerende macht van de Israëlische staatsterreur waar het Palestijnse volk dagelijks onder lijdt.

Afgelopen woensdag heeft Israël wederom een moorddadig offensief geopend op de Gaza strook. De aanleiding hiervoor is het verzoek van president Mahmoud Abbas aan de Verenigde Naties om Palestina te erkennen als een volwaardige lidstaat binnen de VN. Deze operaties zijn gerelateerd aan de imperialistische interventies en de NAVO agressie tegen Syrië en Iran. Wij steunen dan ook het Palestijnse volk in hun strijd tegen het zionisme en de Israëlische bezetting en erkennen hun recht op een onafhankelijke Palestijnse natie.

Ongeveer 150 demonstranten vanuit zeer diverse bewegingen lieten hun onvrede blijken nabij het Tzahal concert, die onder de misplaatste slagzin "Geboren voor vrede" de moord op onschuldiger burgers, vrouwen en kinderen promoot. Wij zullen voor de rechten van het Palestijnse volk blijven strijden, omdat deze rechten ook de onze zijn!
dinsdag 6 november 2012

De BVG staking 1932


80 JAAR GELEDEN VOND IN DE RIJKSHOOFDSTAD DE LEGENDARISCHE BVG-STAKING PLAATS

HET REVOLUTIONAIRE EENHEIDSFRONT TEGEN DE VON PAPENDIKTATUUR:

VIJF HEROÏSCHE DAGEN

In november 1932 legde een wilde staking van het personeel van de Berliner Verkehrs Gesellschaft het openbaar vervoer in de Rijkshoofdstad gedurende een week volledig plat.

“Ze staan midden op het naakte asfalt, en het vlammende rood van het doek van een vlag wappert hoog boven hen. Een vlag, die géén wit veld meer heeft. Alles rood, slechts een zwart hakenkruis in het midden ervan. Ze hebben de vlag in dit bloed gedoopt en staan thans zwijgend... Ze staren naardit rode bloed, en dan laat een van hen de vlag helemaal naar beneden zakken. Helemaal naar beneden, nog een keer midden in dit bloed, dat een uur geleden nog bruisend en energiek leven betekende...”

(<<Der Angriff>>, 4 november 1932)

SA-man Kurt Reppich, die 80 jaar geleden op dat kale asfalt van de Martin-Luther-Strasse in het Berlijnse Schöneberg doodbloedde, was niet gevallen in de strijd tegen de Commune. Integendeel, de stormtroepen van de SA en SS, waarvan SA Scharführer Reppich deel uitmaakte, vochten die dag schouder aan schouder met tienduizenden Roodfrontstrijders verbeten tegen de alom gehate staatsmacht, tegen het verfoeilijke systeem, waarvoor beide kanten slechts een diepe haat en een grenzeloze minachting kenden.

Wat had deze jonge communisten en SA-strijders bijeengebracht op deze regenachtige morgen van de vierde november 1932?

Hun dagorder was duidelijk en luidde:

-Blokkeert het verkeer!
-Verhindert het uitrijden van bussen en trams uit de remises!

De toevoeging luidde: Met alle noodzakelijke middelen! In de praktijk betekende dit: Barricadenbouw, sabotage en menselijke blokkades.

Het was twee dagen voor de verkiezingen in de Rijkshoofdstad. Niemand kon vermoeden, dat het een van de laatste verkiezingen van de zogeheten “Weimarrepubliek'' zou worden. De ”Vorwärts'', de spreekbuis van de SPD (sociaalfascisten),ging op de van haar bekende hetze-achtige wijze tekeer tegen de “verbroedering tussen nazi's en kozi's'' (communistische nazi's). Tegen de “fascistisch-bolsjewistische kameraadschap, zoals altijd eensgezind in de strijd tegen de vakbeweging en de sociaal-democratie.'' En inderdaad was de staking van het BVG-personeel een wilde staking, die niet op de steun van de reactionaire vakbondsbureaucratie kon rekenen, ja integendeel zelfs door deze verbitterd werd bestreden.

Al sinds weken stonden alle tekenen bij het Berlijnse openbaar vervoer op storm. De aankondiging van een loonsverlaging met 23 pfennig (cent), die door de (sociaaldemocratie beheerste) BVG-directie werd gemotiveerd onder verwijzing naar de vermeende miserabele financiële situatie van het vervoersbedrijf, zorgde bij de 22.000 bus- en trambestuurders, conducteurs en arbeiders van de onderhoudswerkplaatsen voor heftige verontwaardiging. Temeer daar de “vetgemeste sociaal-democratische bonzen'' (de ,,Angriff'') zichzelf topsalarissen hadden toebedacht, terwijl tegelijkertijd hun onbekwaamheid, hun verspilzucht en hun corrumpeerbaarheid alom gekend waren, zoals door de RGO (communisten) en de NSBO (nationaal socialisten) in hun eendrachtig gevoerde agitatiecampagne terecht werd gesteld.

De verbittering onder het BVG-personeel verminderde ook niet, toen het de leiding van het “Gesamtverband'' (de voorloper van de huidige vakbond Öffentliche Dienste, Transport & Verkehr - ÖTV) in taaie onderhandelingen met de BVG-directie toch nog lukte om de loonsverlaging terug te brengen naar nog slechts twee pfennig. Een staking bij de BVG te ontketenen was al sinds jaar en dag het doel, wat door de KPD-districtsleiding Grossberlin onder leiding van Walter Ulbricht werd nagestreefd. Thans waren alle voorwaarden voor een staking vervuld. De vakbondsbureaucratie had ingestemd met een voor de 2e november te houden ledenraadpleging (Urabstimmung), waarbij in een geheime stemming de vakbondsleden zouden besluiten al dan niet tot staking over te gaan. De bonzen hoopten zodoende de ”communistische schreeuwers de mond te (kunnen) snoeren'', zoals de ,,Vorwärts'' het uitdrukte.

Toch zouden de nauwelijks 1.400 georganiseerde communisten, die bij de BVG werkzaam waren (en die voortdurend het Damocleszwaard van ontslag boven het hoofd hing), het naar alle waarschijnlijkheid niet hebben klaargespeeld om hun ca. 20.000 collega's tegen de wil van de reactionaire vakbondsbonzen van ,,Gesamtverband'' in een politieke massa-staking tegen de Von Papen-regering en de gehele staatsmacht (inclusief haar gewapende organen),evenals de met haar versmolten vakbondsbureaucratie, mee Walter Ulbricht te slepen. Op het beslissende moment echter snelden de nationaalsocialisten met aan het hoofd Dr. Goebbels (gouwleider Grossberlin) en NSBO-leider Engel de thans tot staking vastbesloten KPD-leiding te hulp.

Op 29 oktober deelde een onderhandelingsdelegatie, bestaande uit vijf nationaalsocialisten, aan de KPD-leiding, mee dat de NSDAP bereid is om de staking te steunen. De volgende dag werd een eenheidsaktiecomité geformeerd, bestaande uit zestien personen, dat bij het uitbreken van de staking diende te fungeren als de centrale stakingsleiding. In dit eenheidsactiecomité waren de nationaalsocialisten met maar liefst vier man vertegenwoordigd. De rest bestond uit acht communisten, drie georganiseerden en een ongeorganiseerde. Nadat het revolutionaire eenheidsfront eenmaal een feit was, volgden de gebeurtenissen elkaar snel op. Bij het vakbondsreferendum (Urabstimmung) bleek een meerderheid van 62% van de leden voor een staking te zijn. Alle stemmen waren nog niet geteld, toen KPD'er Otto Schmirgal, lid van de ondernemingsraad (Betriebsrat), op een personeelsvergadering verklaarde dat ,,met onmiddellijke ingang'' tot staking was besloten:

- Vanaf 3 november 's morgens vroeg diende er geen enkele wagen meer uit te rijden
- Om 03:40 dienden alle stations en remises door stakingsposten te worden bezet
- De orders van de Centrale Stakingsleiding dienden vanaf heden onvoorwaardelijk te worden opgevolgd.

Laat op dezelfde avond hamerde KPD-distriktsleider Ulbricht er bij de kameraden nog eenmaal op: ,,De bonzen van ,,Gesamtverband'' moeten in hun kantoor niet meer weten hoe ze het hebben''.

Dezelfde avond sprak de NSDAP-partijleider Adolf Hitler in een tot de nok toe gevuld Sportpalast. De redevoering was op hetzelfde ogenblik integraal in nog eens vier andere zalen te horen, waaronder de Kammersäle, waar vierduizend ten dele geüniformeerde BVG-personeelsleden na afloop van de redevoering van de Führer ter plekke spontaan tot deelname aan de staking besloten.

Nu kon de strijd beginnen! Alleen de sociaal-fascisten (de SPD-bonzen) verkeerden nog volkomen in het ongewisse. Zelfs toen het openbaar vervoer in de Rijkshoofdstad de volgende morgen al volledig plat lag, verscheen de ,,Vorwärts'' (het dagblad van de sociaal-fascisten) nog met de grote kop:

“Géén meerderheid voor staking bij de BVG!''

De Berlijnse bevolking arrangeerde zich met de staking en toonde over het algeheel grote sympathie voor de stakers. Fietsen werden van zolder gehaald, voetmarsen voor lief genomen, reisgroepen gevormd en groepsritten per taxi georganiseerd. Ook de Rijksregering nam voorzorgsmaatregelen. De notulen van het ministerberaad, dd. 3 november, vermeldden: ,,Rijksminister Dr. Bracht houdt de staking voor een krachtmeting van de kant van de KPD. Economische redenen zijn er nauwelijks aanwezig. Klaarblijkelijk sturen de communisten aan op een algemene staking. De Rijksminister van Binnenlandse Zaken deelt verder mede, dat de nationaalsocialisten grootschalige onlusten voorbereiden, voor na de 6e november, eventueel in samenwerking met de communisten.'' ,,Overste von Bredow (plaatsvervanger van Reichswehrminister Von Schleicher) deelt desgevraagd mede, dat de Reichswehr, gezien het bovenstaande, op alle eventualiteiten is voorbereid.''

Dezelfde avond nog maakte een van bovenaf opgelegde bemiddelingsprocedure de staking definitief illegaal. Deze werd vanaf dat moment door de kapitalistische staatsmacht en haar organen met alle ter beschikking staande middelen bestreden. De gehate Sipo (Sicherheitspolizei) kreeg het bevel om met scherp te schieten. Of dit had kunnen worden verhinderd, indien de vakbondsbasis erin zou zijn geslaagd om de reactionaire bondsbestuurders te dwingen de staking achteraf alsnog te erkennen en de eisen over te nemen, is een kwestie die later in diverse revolutionaire groeperingen, vooral ter uiterste linkerzijde, heftig bediscussieerd zou worden - tot op de dag van vandaag.

Men gaat echter volledig voorbij aan het feit, dat in deze fase van de strijd (de zogeheten ,,derde periode'')* de reactionaire vakbondsbureaucratie reeds zo nauw door middel van duizend en een onzichtbare draden met het kapitalistische staatsapparaat was verbonden, er als het ware mee was vervlochten; dat het moeilijk valt om zich er een voorstelling van te maken, dat het gelukt zou zijn om de reactionaire bondsleiding te dwingen een andere positie in te nemen dan die van het wurgen van de revolutionaire stakingsbeweging, van het eenheidsfront van BVG-staking in november 1932, Berlijn-Schöneberg onder op, tot elke prijs. In deze fase van de strijd (de 'derde periode') ontbrak het de vakbonds-bureaucratie ten enen male aan de hiervoor noodzakelijke BVG-staking in november 1932, Berlijn-Schöneberg manoeuvreerruimte!

Vijf dagen hielden de revolutionaire arbeiders stand. Gedurende deze periode verliet slechts een handjevol wagens de stations en remises, bemand door SPDonderkruipers en onder begeleiding van de Sipo, die order had bij het minste of geringste meteen gericht te schieten. Het eenheidsfront aan de basis week echter niet terug.

Maar de ongelijke strijd had alleen maar met succes kunnen worden volgehouden, indien de arbeiders erin waren geslaagd om ook de zogeheten ''nooddienst'', die de BVG-directie met behulp van stakingsbrekers uit de rijen van de SPD en Reichsbanner (SPD-partijmilitie) in stand probeerde te houden, totaal lam te leggen. Echter, dat was alleen maar door middel van revolutionair geweld mogelijk, <<revolutionärer Massenstreikschutz>>, zoals het destijds werd genoemd.

Barricades werden opgeworpen, rails geblokkeerd, straten opgebroken, teneinde vertrekkende bussen en trams tegen te houden. Vervolgens werden ze bedolven onder een regen van stenen, bovenleidingen werden kapot getrokken, conducteurs die zich als stakingsbrekers lieten gebruiken uit hun wagens gesleurd en getrakteerd werden op een welverdiende proletarische aframmeling. Sipo en Orpo (Ordnungspolizei) schoten daarop lukraak in de menigte. Resultaat: Vier doden, waaronder SAScharführer Reppich en een bejaarde vrouw, die part noch deel had gehad aan het geheel, evenals talrijke licht- en zwaargewonden. Deze vierde november zou later de geschiedenis in gaan als <<Rode Vrijdag>>. Echter, bij de straatgevechten tegen Sipo en Orpo onderscheidde zich in het bijzonder de SA als het meest radicale element in de RMSS, Revolutionärer Massen Streikschutz, terwijl de communistische stormeenheden (RFB - Rotfrontkämpferbund) zich daarentegen opvallend op de achtergrond hielden. Iets, wat in een schrijven van Wilhelm Pieck (destijds lid van de hoogste KPD-leiding) aan de commandocentrale, enige tijd geleden teruggevonden in het centrale Partijarchief van de CPSU in Moskou, ten scherpste werd bekritiseerd.

De verkiezingen voor de Rijksdag van 6 november brachten de KPD grote stemmenwinst. In Berlijn werd ze daardoor de sterkste partij. De NSDAP gelukte het desondanks om - als resultaat van haar deelname aan de stakingsbeweging - haar positie in de arbeiderswijken van Berlijn te consolideren - hier werden nauwelijks stemmen verloren, zulks in tegenstelling tot de rest van het Rijk, waar men zware verliezen leed. Desalniettemin bleef de NSDAP op Rijksniveau de sterkste partij. Al een dag na de verkiezingen bleek het eenheidsfront van de BVG-arbeiders niet meer te houden. Communisten en nationaal-socialisten, de beide bondgenoten, begonnen elkaar over en weer te beschuldigen voor de nederlaag verantwoordelijk te zijn. Het eerst verkondigde de door de KPD gedomineerde Centrale Stakingsleiding het einde van de staking en verklaarde, dat “onze stakingsbeweging, samen met de solidariteitsbeweging van de Berlijnse werkende
bevolking, de tot nu toe sterkste slag tegen de fascistische Von Papen-dictatuur'' was geweest. De NSBO (nationaalsocialisten) van haar kant verklaarde de staking eerst op dinsdag voor beëindigd. Beide kanten gingen hierna weer snel over tot de orde van de dag. Men begroef zijn doden, bewees eer aan de gevallenen. En op 11 november noteerde Dr. Goebbels in <<Kampf um Berlin>>:

“In Schöneberg dragen wij de SAman Reppich, die tijdens de staking werd doodgeschoten, ten grave. Veertigduizend mensen volgen de baar. Hij wordt naar zijn laatste rustplaats gebracht als een vorst. Boven het kerkhof cirkelen vliegmachines met omfloerste hakenkruiswimpels, als wilden zij de dode de laatste afscheidsgroeten toeroepen. De SA-mannen zijn diep bewogen.''

Het openbaar vervoer in de Rijkshoofdstad verliep vanaf 8 november weer zo goed als normaal. Tien dagen later echter nodigde het Reichwehrministerie de bevelhebbers van de militaire districten in den lande uit voor het doorspelen van een militaire oefening. Het draaiboek ging, daarbij uitdrukkelijk refererend aan de BVGstaking, expliciet uit van de these, dat “KPD en (delen van) de Freie Gewerkschaften planmatig en doelgericht zouden aankoersen op het ontketenen van een algemene staking en dat grote delen van de SA en van de nationaalsocialistisch georiënteerde arbeidersklasse zich in dat geval daarbij zouden aansluiten''.

Bij het doorspelen van dit scenario bleek dat de Reichwehr in een dergelijke situatie niet meer in staat zou zijn om de handhaving van de grondwettelijke orde te kunnen garanderen. Toen dit resultaat in het kabinetsberaad van 2 december bekend werd gemaakt, was een en ander reden voor Von Papen om zijn onmiddellijke aftreden als rijkskanselier aan te kondigen en hiermee de weg vrij te maken voor de laatste troef van de bourgeoisie: Reichswehrgeneraal Von Schleicher, die in opdracht van de bourgeoisie een allerlaatste poging mocht wagen om een regering te vormen zonder deelname van de NSDAP-partijleider Adolf Hitler.

Hiertoe ondernam hij onder meer verwoede pogingen om de Strasser-vleugel binnen de NSDAP los te weken van de Partijleiding en een scheuring in de NSDAP te weeg te brengen (Rijksorganisatieleider Gregor Strasser werd door Von Schleicher in het kader van dit streven o.a. een ministerpost in het vooruitzicht gesteld, maar door gebrek aan steun voor Strasser binnen de Partij liep dit voornemen uiteindelijk op niets uit).

Schleichers kabinet kwam op 3 december voor het eerst bijeen. Het regeerde nog precies 57 dagen, daarna viel definitief het doek voor de oude, vermolmde, kapitalistische orde. De nationale revolutie maakte voorgoed een einde aan het onrechtsysteem van Versailles!

Onderstreept dient hier nogmaals te worden dat zonder offers, gebracht door het revolutionaire eenheidsfront, tijdens de weergaloze BVG-staking de latere overwinning van de nationale revolutie niet mogelijk zou zijn geweest!

Denn im Herzen der Zwanzigtausend ist
Ein Feuer brennen geblieben!
Das Feuer ist nicht mehr zu unterdrücken!
Und wenn ihr uns alle Rechte streicht!
Das Feuer könnt ihr nicht mehr ersticken!
Und das ist erreicht!

(Erich Weinert in de <<Rote Fahne>> dd. 13 nov. 1932)

Naschrift:

Samengevat moeten we vaststellen, dat de BVG-arbeiders weliswaar de strijd verloren, maar dat juist deze vijf heroïsche dagen beslissend waren voor het lot van de oude, burgerlijke orde, dit bastaardkind van ,,Versailles'', dat zichzelf al lang had overleefd. Niet alleen onderstreepte de BVG-staking andermaal de juistheid van die aloude stelling van de arbeidersbeweging, dat ,,het gehele raderwerk stil staat, wanneer de machtige arm van de arbeider het wil'', maar ook en bovenal toonde het aan, dat 1) de bourgeoisie (de heersende klasse) niet meer in staat was om op de oude voet door te gaan (met regeren), 2) de arbeidersklasse (de onderdrukte massa's) niet meer bereid was om op de oude voet door te gaan, en 3) een revolutionaire avantgarde (voorhoede), een organisatie van beroepsrevolutionairen, aanwezig en zowel in staat als bereid was om de macht over te nemen.

Hierin liggen de grote verdiensten van de BVG-staking en hierin ligt ook de onmetelijke waarde besloten van het grote offer wat de BVG-arbeiders destijds
hebben gebracht. En daarom kunnen we met recht vaststellen:

UND IHR HABT DOCH GESIEGT - TROTZ ALLEDEM!


* ''Derde periode'' (1929 – 35), periode van verscherpte klassenstrijd. Voornaamste kenmerken:
1e: Het einde van de fase van de relatieve stabilisering van het kapitalistische systeem
2e: Het begin van een nieuwe revolutionaire fase, van een nieuwe revolutionaire vloedgolf. Het naderen van een revolutionaire situatie.
3e: In deze fase van crises en revolutionaire woelingen komt elke economische staking automatisch in frontale botsing met de gehele kapitalistische staatsmachine en de nauw met haar verbonden sociaal-fascistische** vakbondsbureaucratie.
**Sociaal-fascisme = socialisme in woorden, fascisme in daden. In de praktijk gold
dit in het bijzonder voor de SPD.

Lijst van afkortingen en begrippen:

Afkortingen

NSBO - Nationalsozialistische Betriebszellen Organisation, organiseerde de sociaaleconomische strijd van de arbeiders in de bedrijven. “Die weltanschauliche Betriebskampfgruppen der NSDAP'' (Goebbels) Leider: Johannes Engel. Begin 1934 opgegaan in het Deutsche Arbeitsfront
RGO - Revolutionäre (ook wel: Rote) Gewerkschafts opposition, door de KPD geïnitieerde zogeheten frontorganisatie - communistische tegenhanger van de NSBO. Organiseerde de zelfstandige stakingsleiding zonder en tegen de reactionaire vakbondsbureaucratie
KPD - Kommunistische Partei Deutschlands. Orgaan: Rote Fahne
Angriff - Strijdorgaan van de nationaalsocialisten in de gouw Grossberlin. Uitgever en hoofdredacteur: Dr. Goebbels
SPD - Sozialdemokratische Partei Deutschlands, ook wel 'Sozis' genoemd. Voerde een sociaal-fascistische politiek.
Vorwärts - Dagblad en spreekbuis van de SPD

Begrippen

Sociaal-fascisme: Strijdbenaming uit de 20-er en 30-er jaren ter karakterisering van de politiek van de sociaaldemocratie (in Duitsland: SPD; in Nederland: SDAP). Baseert zich in het kort samengevat op het volgende: Het kapitalisme is zijn laatste fase van crisis ingegaan (de 'derde periode'); dus wordt de gehele bourgeoisie nu fascistisch en samen met haar eveneens haar politieke partij binnen de arbeidersklasse (= de sociaal-democratie, zijnde de burgerlijke arbeiderspartij en het sociale steunpunt van de bourgeoisie binnen de arbeidersklasse); dus het oorlogsgevaar neemt toe; en dus radicaliseren de massa's . Daaruit volgt dat de politieke massastaking en de direct daaruit voortvloeiende gewapende opstand en de daarmee automatisch verbonden kwestie van de strijd om de macht direct op de politieke agenda komen te staan.

De politieke consequentie van bovenstaande logica hield in dat de hoofdstoot tegen de sociaal-democratie (zijnde de partij van het sociaal-fascisme) gevoerd diende te worden. Het was noodzakelijk de sociaal-democratie (het sociaal-fascisme) frontaal te bestrijden, er als het ware dwars door heen te 'snijden', teneinde op deze manier direct terecht te komen bij de bourgeoisie en het fascisme, het ''tweelingbroertje'' (aldus Stalin in 1924) van de sociaal-democratie (sociaal-fascisme). De KPD voerde vanaf 1928/29 de hoofdstoot tegen de SPD en sloot in het kader hiervan tactische allianties met de nationaalsocialisten.

Bourgeoisie: Burgerdom, burgerij. Ondernemers, bezittende klasse. Ook wel (groot-)kapitaal, dan wel kapitalistenklasse genoemd.

Met dank aan NSA/ANS

zondag 4 november 2012

3-11-2012 - November Herdenkingen NetwerkNS


Op zaterdag 3 november werd er vanuit het Netwerk Nationale Socialisten een herdenking georganiseerd ten ere voor de “nationale Erhebung” op 9 november '23, voor de befaamde BVG-staking van 3 november '32 en voor drie vermoorde Duitse kameraden in '97. Drie sprekers vulden de avond die door ruim 30 kameraden werd bezocht.

Op deze avond werd de nationale Erhebung herdacht die plaatsvond van 8 op 9 November 1923 in München. Op 8 November 1923 riep Adolf Hitler de nationale revolutie in de Bürgerbräukeller, dit in samenwerking met de monarchistische click "de drie Von's". Dit drietal, von Kahr (minister-president van Beieren) , von Seisser (hoofd van de Beierse Staatspolizei) en von Lossow (Reichswehrgeneral), wou de regering van Berlijn omverwerpen en Beieren afscheiden van het Reich. Hitler dacht de drie Von's de kunnen gebruiken voor zijn revolutie, dit vanwege de invloed die de drie Von's hadden over de Reichswehr, ondanks zijn wantrouwen tegenover het drietal. Circa 3000 deelnemers zouden uiteindelijk de straten op gaan waaronder hen enkele (latere) prominente Partijleden en de Sturmabteilung (SA), waarvan Ernst Röhm het Ministerie van Oorlog bezet hield deze dag. Na een eerder aanhouden (en gesprek) met de Staatspolizei mocht de stoet verder lopen naar het regeringscentrum, de Feldherrnhalle . Lang mocht hun mars echter niet zijn, deze was namelijk verraden door de reactie belichaamd in de drie Von's die de Staatspolizei hadden ingelicht over de poging tot een nationale Erhebung. De stoet werd even verderop namelijk al strategisch opgewacht door de Staatspolizei in een nauwe straat. Na een pistoolschoot vanuit de loop van de reactie raakten beide partijen, contra-regeringselementen tegen de dienaars van de republiek, in een vuurgevecht. Een oneerlijk gevecht tussen een drie rijen dikken linie van Staatspolizei en een stoet uitgerust met een handjevol slechte vuurwapens. Zestien eerlijke en goedgezinde anti-systeem activisten stierven deze dag, veertien bij de Feldherrnhalle en twee SA-mannen bij het Ministerie van Oorlog. Deze eerste martelaren van de nationale socialistische Beweging dienen  vanwege hun heldenmoed nooit te worden vergeten.

De 9 november '23 leert ons dan ook: De reactie is en blijft onze doodsvijand! Er kan onder geen enkele voorwaarden samenwerking mee verricht worden!

Tevens werd op deze avond de gelegenheid aangegrepen om stil te staan bij de BVG-staking van 3 November 1932. Dit unieke historische feit, een samensmelting van nationaalsocialisten en communisten tot een eenheidsfront, dient een schoolvoorbeeld te zijn voor de bestrijding van de economische crisis en diens veroorzakers van vandaag de dag. Het is het bewijs dat alleen een revolutionaire eenheid het wankelende systeem het laatste stootje kan geven om het om te laten vallen. Von Papen trad af en moest plaats maken voor de regering Von Schleicher, de laatste kaart om de Weimarpolitiek aan de macht te houden. Echter, ook Von Schleicher kon niets tegen de sociale ontevredenheid beginnen en werd, na 57 dagen alweer (!), vervangen door Hitler. Aan Hitler was het de taak om de geradicaliseerde SA een halt toe te roepen voordat alle anti-systeem krachten, nationaalsocialisten en communisten, tot een werkelijke ononderbroken samenwerking zouden overgaan tegen de republiek. Tijdens deze staking werd de, van Sturm 13 afkomstige, SA-mann Kurt Reppich in zijn rug geschoten in Schöneberg door de immers gehate Weimarrepubliek reactie, de Grunenpolizei. De dood van Reppich, door een laffe moord, werd deze avond ook herdacht. 

Ook werd dit treffen gebruikt de drie kameraden Thomas Kubiak, Andree Zimmermann en Harald Theodor Mehruit uit Duitsland te herdenken. Deze activisten van het Sauerländer Aktionsfront (SAF) werden op 22 november 1997 door het BRD-wezen vermoord in een vooropgezet “verkeersongeval”. Zij waren een doelwit voor het systeem vanwege hun militante activisme in de Beweging, hun gave om verschillende, naar elkaar toe vijandige, groeperingen te doen samensmelten (grensoverschrijdend zelfs!) en omdat zei een mogelijk levensbedreigend gevaar vormden richting geüniformeerde politie- en justitiesysteemknechten. Zo blijkt het ware gezicht van het BRD-systeem weer op te duiken zodra het zich bedreigd voelt, en laat zien wat voor inhumane methodes zij dan inzet.

Tussendoor was er tijd voor de liefhebbers om bij de aanwezige stands agit-propanganda, actiemateriaal, literatuur en muziek te verkrijgen en om de kameraadschappelijke banden aan te halen. De avond werd plechtig afgesloten met het vernoemen van de namen van de zestien gevallen kameraden die hun leven gaven bij de Feldhernhalle, en tevens voor de Duitse kameraden die in '97 vermoord zijn door de BRD-staat - een strijd die constant door gaat.

„Reaktion und Revolution sind natürliche Todfeinde. Es führen keine Brücken hinüber und herüber, weil eines das andere ausschließt.“   

 (Ernst Röhm)

Wij danken eenieder voor hun komst!


dinsdag 23 oktober 2012

1 December 2012: Manifestatie "Stop Boer Genocide!"


Sinds dat Nelson Mandela de macht in Zuid-Afrika heeft overgenomen (1994) is het racisme en politieke geweld nog niet verdwenen. De blanke minderheid, maar ook andere minderheden zoals de bosjesmannen en khoisan, worden systematisch gediscrimineerd en onderdrukt door het ANC, die de meerderheid van de overwegend zwarte bevolking representeert. Er worden met grote regelmaat racistische aanvallen uitgevoerd op de blanke minderheid (boeren) in Zuid-Afrika. Dit fenomeen dat bekend staat als de "plaasmoorden" neemt inmiddels de proporties aan van een ware genocide. Per week komen gemiddeld 2 blanke boeren om het leven door deze racistisch gemotiveerde volkenmoord, inmiddels zijn er naar schatting al zo'n 3600 dodelijke slachtoffers van de boeren genocide. Deze moorden die bekend staan om hun uiterst brute karakter worden oogluikend toegestaan door de Zuid-Afrikaanse regering. Sommige ANC leiders zoals Malema roepen zelfs expliciet op tot geweld tegen de blanke minderheid in Zuid-Afrika.    

Ondanks deze gebeurtenissen is er weinig of geen aandacht voor de boeren genocide in Zuid-Afrika binnen de internationale gemeenschap, die maar al te graag aan de illusie blijft vasthouden dat met de val van de apartheid de situatie in Zuid-Afrika verbeterd zou zijn. Echter het racisme en de onderdrukking zijn niet verdwenen, het gaat slechter met het land dan ooit tevoren.

Uit solidariteit met de boerengemeenschap en de andere onderdrukte etnische minderheden in Zuid-Afrika zal het Komiteé "Stop de Boerengenocide" een manifestatie houden in Den Haag om aandacht voor deze volkenmoord te vragen en haar solidariteit met de slachtoffers te uiten. Meer informatie zal t.z.t. volgen!  


maandag 22 oktober 2012

De Tien Mythes van het Kapitalisme


Het kapitalisme, in haar neoliberale versie heeft zichzelf uitgeput. Financiële uitbuiters willen hun winsten niet verliezen en schuiven de schuldenlast door naar de armen. De geest van de "Europese lente" plaagt de oude wereld en de tegenstanders van het kapitalisme leggen het volk uit hoe hun leven wordt vernietigd. Dit is het onderwerp van het artikel van de Portugese economist Guilherme Alves Coelho.  

Er bestaat een bekende uitdrukking die stelt dat elke natie de regering krijgt die deze verdient. Dit is niet per definitie waar. Het volk kan misleid worden door agressieve propaganda dat vorm krijgt in denkbeelden die gemakkelijk gemanipuleerd worden. Leugens en manipulatie zijn het hedendaagse massavernietigingswapen en onderdrukken het volk. Het is net zo effectief als traditionele manieren van oorlogsvoering. In veel gevallen vullen zij elkaar zelfs aan. Beide methoden worden gebruikt om verkiezingen te winnen en dissidente naties te vernietigen.

Er zijn veel manieren om de publieke opinie te beïnvloeden waarin de kapitalistische ideologie geworteld is en naar het niveau van mythes gebracht is. Het is een combinatie van allerlei valse waarheden die miljoenen keren herhaald worden, generatie na generatie, zodat deze voor de meeste mensen onbetwistbaar geworden zijn. Deze zijn ontworpen om het kapitalisme als betrouwbaar te representeren en daarmee de steun en het vertrouwen van de massa te winnen. Deze mythes worden gedistribueerd en gepromoot via media, educatieve kanalen, familie tradities, kerk lidmaatschappen, etc. Hieronder zullen we enkele van deze veelvoorkomende mythes behandelen.

Mythe 1: Onder het kapitalisme kan eenieder die hard werkt rijk worden 

Het kapitalistisch systeem zou automatisch welvaart genereren voor hard werkende individuen. Arbeiders vormden onbewust een illusoire hoop, als deze echter niet tot uitkomst kwam dan zouden ze enkel zichzelf de schuld kunnen geven. Feitelijk is onder het kapitalisme het behalen van succes ongeacht hoe hard je ook werkt hetzelfde als een loterij. Rijkdom, met zeldzame uitzonderingen, wordt niet door hard werk gecreëerd, maar is het resultaat van fraude en een gebrek aan wroeging voor diegene die een grotere invloed en macht hebben. Het is een mythe dat succes het resultaat van hard werk is gecombineerd met een gezonde dosis geluk, feitelijk hangt succes voornamelijk af van het vermogen om deel te nemen aan het ondernemerschap en het niveau van het concurrentievermogen. Deze mythe creëert volgelingen die dit systeem ondersteunen. Religie, in het bijzonder protestantisme, voedt eveneens deze mythe.

Mythe 2: Kapitalisme creëert welvaart en rijkdom voor allen

Rijkdom geaccumuleerd in de handen van een minderheid zou vroeg of laat herverdeeld worden onder allen. Het doel hiervan is om de werkgever in staat te stellen alle rijdom te accumuleren zonder dat er vragen gesteld worden. Tegelijkertijd wordt de hoop in stand gehouden dat de arbeiders uiteindelijk beloond zullen worden voor hun werk en toewijding. In feite concludeerde zelfs Marx dat het ultieme doel van kapitalisme niet de distributie van welvaart is maar de concentratie ervan. Het alsmaar groter wordende gat tussen arm en rijk de recente decennia, in het bijzonder na de invoering van het neoliberalisme is hier het bewijs van. Deze mythe kwam het meest voor tijdens de fase van de "sociale verzorgingsstaat" van de post oorlogsperiode en haar belangrijkste taak was dan ook de vernietiging van socialistische naties.

Mythe 3: We zitten allen in hetzelfde schuitje

De kapitalistische samenleving zou geen klassen kennen en dus zou de verantwoording voor fouten en crisissen bij allen liggen en moet iedereen hiervoor betalen. Het doel hiervan is om een schuldcomplex te creëren voor de arbeiders, zodat kapitalisten verhogingen van inkomsten en uitgaven kunnen verhalen op het volk. In feite ligt de verantwoordelijkheid geheel bij de elite van miljardairs die de regering steunen en dientengevolge altijd grote privileges kennen in taxatie, offertes, financiële speculatie, offshore, nepotisme, enz. Deze mythe is door de elites geïnstalleerd om zo de verantwoordelijkheid ten opzichte van het volk te omzeilen en hen te laten betalen voor de fouten die door de elite gemaakt zijn.

Mythe 4: Kapitalisme betekent vrijheid

Echte vrijheid zou enkel bereikt kunnen worden onder het kapitalisme door de zogenaamde "zelfregulatie van de markt". Het doel hiervan is om een soort kapitalistische religie te creëren waarin alles wordt genomen voor wat het is en waarmee het volk het recht wordt ontnomen om te participeren in macro-economische besluiten. Uiteraard is de vrijheid van besluitvorming een ultieme vrijheid, maar in de kapitalistische praktijk kent enkel een kleine cirkel van machtige individuen deze vrijheid en wordt dit recht het volk en zelfs de regering ontzegd. Tijdens bijeenkomsten en fora worden, achter gesloten deuren, beslissingen genomen omtrent alle grote financiële, economische en strategische vraagstukken door de hoofden van grote conglomeraten, banken en supranationale bedrijven. De markt is dus niet zelfregulerend, maar wordt voortdurend gemanipuleerd. Deze mythe wordt eveneens gebruikt om inmenging te rechtvaardigen in de binnenlandse aangelegenheden van niet-kapitalistische landen, gebaseerd op de aanname dat deze geen vrijheid zouden kennen.

Mythe 5: Kapitalisme betekent democratie

Democratie zou enkel onder het kapitalisme kunnen bestaan. Deze mythe, die eigenlijk voortvloeit uit de voorgaande, was gecreëerd om iedere discussie over andere modellen van sociale orde tegen te gaan. In de kapitalistische beleving zouden deze immers allen dictatoriaal zijn. Kapitalisme wordt het alleenrecht aangemeten op concepten zoals vrijheid en democratie, terwijl hun feitelijke betekenis wordt vervormd. In de praktijk is de kapitalistische samenleving ingedeeld in klassen waarin de minieme minderheid van rijken alle andere klassen domineert. De kapitalistische "democratie" is niets anders dan een vermomde dictatuur en "democratische hervormingen zijn processen die vooruitgang in de weg staan. Net als de vorige mythe is dit enkel een excuus om niet-kapitalistische landen te bekritiseren en aan te vallen.

Mythe 6: Verkiezingen zijn synoniem voor democratie 

Verkiezingen zouden hetzelfde zijn als democratie. Het doel hiervan is om andere systemen te demoniseren en discussie, over politieke en electorale systemen waarin leiders worden verkozen door niet-bourgeois verkiezingen, te voorkomen. Feitelijk is het, het kapitalistisch systeem dat manipuleert en omkoopt terwijl de stem is gereduceerd tot een conditionele term en verkiezingen tot een formele daad. Alleen al het feit dat de verkiezingen praktisch altijd gewonnen worden door vertegenwoordigers van de bourgeois minderheid maakt hen onrepresentatief. Dat bourgeois verkiezingen een vorm van democratie zouden garanderen is een van de meest diepgewortelde mythes die zelfs door enkele linkse en nationalistische krachten wordt geloofd.

Mythe 7: Afwisselende partijen in het parlement is hetzelfde als een alternatief hebben

Bourgeois partijen die elkaar periodiek afwisselen in de macht zouden alternatieve platformen bieden. Het doel is echter om het kapitalistische systeem te bestendigen binnen de heersende klasse om zo de mythe te voeden dat democratie gereduceerd is tot verkiezingen. Het is dan ook duidelijk dat een parlementair systeem met meerdere partijen in de praktijk niet veel verschilt van een een-partij systeem. Het gaat immers om meerdere fracties van dezelfde politieke kracht die elkaar van tijd tot tijd afwisselen en zich voordoen als een partij met een alternatief beleid. Het volk kiest altijd een agent van het systeem, terwijl zij de illusie houden dat ze een keus hebben. De mythe dat bourgeois partijen verschillende platforms hebben en zelfs in oppositie tegenover elkaar staan is van fundamenteel belang om het kapitalistisch systeem te laten werken.

Mythe 8: De verkozen politicus representeert het volk en kan daarom voor hen beslissen

De politicus heeft mandaat verkregen van het volk en kan dus regeren vanuit eigen inzicht. Het doel van deze mythe is om het volk lege beloften voor te houden om zo de echte maatregelen die in de praktijk doorgevoerd worden te verbergen. De verkozen leider vervult zijn verkiezingsbeloften niet maar implementeert stilgehouden maatregelen die vaak conflicteren met de originele constitutie. Vaak bereiken zulke politici die door een actieve minderheid verkozen zijn, in het midden van hun mandaat, hun minimale populariteit. In deze gevallen leidt het verlies van representatie niet tot een politieke verandering via constitutionele middelen, maar leidt het tot een degeneratie van de kapitalistische democratie in een echte of verhulde dictatuur. De systematische vervalsing van democratie onder het kapitalisme is een belangrijke reden waarom steeds meer mensen niet langer deelnemen aan de verkiezingen.

Mythe 9: Er bestaat geen alternatief voor het kapitalisme

Kapitalisme zou niet perfect zijn, maar zou het enige politieke en economische systeem zijn dat werkt. Het doel hiervan is om de studie en promotie van andere systemen te voorkomen en alle ideologische competitie met alle mogelijke middelen - inclusief geweld - te elimineren. Uiteraard zijn er andere politieke en economische systemen, waarvan het socialisme wellicht een van de meest bekende is. Deze mythe is bedoeld om het volk te intimideren en discussie over eventuele alternatieven voor het kapitalisme te elimineren en zo unanimiteit te garanderen.

Mythe 10: Bezuinigingen generen welvaart

De economische crisis zou zijn veroorzaakt door een overmaat aan sociale voorzieningen en arbeidsvoorwaarden. Als deze ingetrokken zouden worden dan zou de regering weer veilig zijn en het land weer rijk worden. Het doel hiervan is om aansprakelijkheid van de kapitalistische schuld af te wentelen op de publieke sector. Een ander doel is om het volk zo de armoede te laten accepteren met de leugen dat deze armoede tijdelijk zou zijn. Een andere belangrijke doelstelling is de facilitatie van de privatisering van de publieke sector. Het volk wordt ervan overtuigd dat besparingen en bezuinigingen "de verlossing" biedt zonder erbij te vermelden dat deze bereikt wordt door de privatisatie van de meest winstgevende sectors waarbij de toekomstige inkomsten verloren gaan. Dit beleid leidt tot een daling van staatsinkomsten en een afbraak van de publieke sector en alle sociale voorzieningen.


donderdag 11 oktober 2012

Het ESM: De laatste stap naar een totalitaire EU


Het Europese Stabiliteits Mechanisme (ESM), dat ondertekend is door de ministers-presidenten van alle EU lidstaten, is een nieuw fundamenteel ondemocratisch verdrag dat feitelijk geheel los staat van alle andere EU verdragen. Het Verdrag van Lissabon (of beter gezegd de Europese Constitutie) stelt duidelijk dat er geen bail-out mogelijk zal zijn voor de 17 lidstaten van de Eurozone. Het ESM is dan ook de oplossing die hiertegenover wordt gesteld en feitelijk specifiek is ontwikkeld om smeergeld te financieren. Het ESM zal in Luxemburg gestationeerd worden met een bestuur van gouverneurs die door de 17 lidstaten benoemd zijn.

Het ESM is in grote haast samengesteld door de leiders van Duitsland en Frankrijk onder een sluier van misleidende publiciteit. Deze leiders dicteren de andere lidstaten binnen de eurozone om regels te maken voor een "evenwichtige nationale begroting" voor de komende zomer. In praktijk betekent dit vooral een zware aanval op de publieke sector, een genadeloos bezuinigingsbeleid en vergaande privatiseringen. Met dit beleid worden nationale soevereiniteit, democratische besluitvorming en de scheiding der machten binnen het EU wangedrocht afgeschaft op basis van een onderlinge overeenkomst tussen Duitsland en Frankrijk. De voorgestelde maatregelen in het ESM zijn een wanhoopspoging om de wrakstukken van de Europese monetaire unie te redden en de groeiende oppositie ertegen te ondermijnen. Het ESM zal echter geen echte stabiliteit brengen voor deze zeer onstabiele monetaire unie.

Op 9 september stelde de Duitse bondskanselier Angela Merkel voor het Duitse parlement dat de huidige Europese Constitutie op langere termijn "geen effectief fundament biedt" voor de eurozone. "De huidige valuta kan enkel bewaard worden als er een verdere integratie plaats vindt", hieraan voegde zij toe; "We kunnen niet langer om verdere verdragswijzigingen heen." Sommige Duitse ambtenaren benadrukten dat de verdragswijzigingen lang zouden duren door onderhandelingen en ratificaties, en dat de eurozone haar hedendaagse schuldencrisis moet oplossen op de basis van het bestaande EU verdrag.

Kort na de G7 bijeenkomst van de Ministers van Financiën verklaarde men dat een verdragswijziging op handen was. De eurozone moest verder geïntegreerd worden, met name om de fiscale stabiliteit te versterken. In het nieuwe verdrag is dan ook onder andere een derde paragraaf opgenomen in Artikel 136 van de EU Constitutie, waarin onderling wordt ingestemd dat alle lidstaten die de euro als munteenheid hebben, een "stabiliteitsmechanisme" kunnen krijgen dat onontbeerlijk geactiveerd wordt, zodra de stabiliteit van de eurozone als geheel in het geding komt. De verlening van de vereiste financiële steun uit hoofde van het mechanisme zal aan stringente voorwaarden moeten voldoen. Deze fundamentele en zeer onpopulaire wijziging is dan ook de belangrijkste reden waarom de Europese politieke elite zo haastig bezig is het Verdrag van Lissabon te wijzigen en het ESM in Europa te installeren.      

Het voorgestelde fonds voor het ESM zou ongeveer 500 miljard euro moeten bedragen, wat in feite niet genoeg is om buiten Griekenland, Ierland en Portugal nog andere landen te "redden". Daarom staat artikel 10 van het ESM een uitbreiding van het fonds toe op decreet van de gouverneurs, deze hoeven hierbij niet de nationale parlementen om toestemming te vragen. Nationale staten verworden hiermee tot open pinautomaten en hoewel in theorie de nationale parlementen de transacties goed moeten keuren, leert de geschiedenis ons dat de Eurofiele collaborateurs in ons parlement dit direct aan de ESM gouverneurs toekent samen met onze PIN code.

Volgens artikel 27 en 30 van het ESM verdrag hebben de gouverneurs en de institutie immuniteit voor iedere vorm van juridisch proces. Er staat eveneens in dat het bezit, de fondsen en de activa van het ESM, waar deze ook gelokaliseerd of gehouden worden, immuun is voor vordering, verbeurdverklaring, onteigening of elke andere vorm van beslaglegging door uitvoerende, juridische, administratieve of wetgevende actie. Hiermee staat het ESM en haar staf geheel los van de normale regels die gelden voor financiële instituties. Met andere woorden het ESM mag haar eigen wetten bepalen en een parallelle regering binnen de EU vormen die over de eurozone en nationale budgetten gaat, wat eerst nog een voorrecht was van nationale parlementen.        

Het ESM zal niet de oplossing bieden voor de financiële problemen binnen de EU. Extreme druk wordt gelegd op landen zoals Griekenland waar momenteel 15% rente betaald wordt op lonen en de economie enkel verder krimpt ondanks dat het gehele land is uitverkocht aan buitenlandse investeerders en in zijn totaliteit geprivatiseerd is. De zogenaamde "financiële hulp" aan Griekenland gaat rechtstreeks terug naar de Duitse en Franse banken die het overgrote deel van de Griekse schuld beheren en hun geld terug willen. Frankrijk en Duitsland hebben er dan ook groot belang bij om een dominante en economische positie binnen de EU te vergaren en te behouden en de Eurozone in stand te houden. De doelstelling van de Euro-federalisten onder leiding van Duitsland is de formatie van een totalitaire Europese fiscale en politieke unie.

Het ESM wil een economische en monetaire unie verwezenlijken die op zeer strikte criteria gebaseerd is. Met dit middel wordt nog meer macht overgedragen aan de Europese commissie en het Europese gerechtshof. Sancties op lidstaten worden direct opgelegd zonder onderworpen te worden aan een democratische meerderheid van stemmen. Alle EU lidstaten hebben ermee ingestemd dat hun budgetten onderworpen worden aan Brussel.          

Wat moet gebeuren niet enkel voor het Griekse volk, maar voor iedere EU lidstaat is de directe ontbinding van de Euro en een terugkeer naar de nationale munteenheid. Enkel door het monetaire systeem te nationaliseren kunnen wij het soevereine recht terug krijgen om ons eigen budget, onze rente en wisselkoersen zelf te controleren. Dit houdt eveneens een eind in van de neoliberale vrije marktwerking en haar globalistische agenda.


maandag 8 oktober 2012

De zaak van de Natie


Van ‘vaderlandloos’ tot nationaalcommunisme – de geschiedenis van een Duitse vrijheidsbeweging

Met het Programm der nationalen Wiedervereinigung Deutschlands, dat in november 1952 aan het publiek werd gepresenteerd, voltooide de KPD een ontwikkeling, die al tientallen jaren voordien had ingezet: Namelijk, die in de richting van een nationalistisch communisme.

Reeds in de eerste alinea nam de tekst van het programma ondubbelzinnig afstand van elke abstract internationalisme en deed een beroep op de nationale gezindheid van het Duitse volk:

“De bevolking in West-Duitsland bevindt zich in hoogste nood. De misdadige oorlog van Hitler-Duitsland en de nederlaag, waarin deze eindigde, brachten alleen al miljoenen doden en grote verwoestingen. Na de oorlog echter geraakte West- Duitsland – van Oost-Duitsland afgesneden – onder het juk van de slavernij van de kant van de Amerikaanse, Engelse en Franse kapitalisten. Het bleek dat de drie kapitalistische staten – de Verenigde Staten, Engeland en Frankrijk – de afgelopen oorlog nièt hadden gevoerd met het doel om Duitsland te bevrijden van de Hitlerheerschappij, zoals ze tijdens de oorlog steeds hadden verzekerd. Hun doel was het daarentegen om Duitsland als staat te vernietigen, als concurrent uit te schakelen, zich van haar natuurlijke rijkdommen meester te maken en deze te exploiteren en ons volk en ons land te misbruiken ter voorbereiding van een nieuwe oorlog om de wereldheerschappij.”

Zeven jaar na het einde van de Tweede imperialistische Wereldoorlog legde de Communistische Partij daarmee duidelijk schriftelijk vast:

1e. Het eigenlijke slachtoffer van de oorlog was het Duitse volk

2e. In West-Duitsland was het volk terechtgekomen in een bijzonder kwalijke vorm van slavernij van de kant van de Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittannië, die

3e. in 1945 geenszins tot doel hadden om het Duitse volk te ‘bevrijden’, maar integendeel Duitsland wilden ‘vernietigen’.

De herbewapening van West-Duitsland door het Adenauer-regiem in het kader van het agressieve militaire bondgenootschap van het westerse imperialisme (en in opdracht van de Verenigde Staten) beschouwde de KPD terecht als een aanval op het Duitse volk, dat door de nederlaag in twee wereldoorlogen thans wijzer was geworden:

“Juist wij als Duitsers kennen uit eigen ervaring de afloop van veroveringsoorlogen.”

Het separatistische Adenauer-regiem – verantwoordelijk voor de re-militarisering van West-Duitsland – beging verraad aan de nationale zaak, “een verraad dat zijn weerga in de Duitse geschiedenis niet kent” (KPD-Programm).

Het nationalistische KPD-programma hekelde voorts de “bezetting door vreemde mogendheden” (de Anglo-Amerikanen), de “Überfremdung van de West-Duitse economie”, de strijd van de Amerikaanse bezetter “tegen de Duitse nationale cultuur”, welke laatste volgens het programma duidelijk te prefereren viel boven de “American way of life” met haar oppervlakkige en primitieve ‘cultuur’, en het feit dat Duitse vrouwen en meisjes door de bezetters als ‘oorlogsbuit’ werden behandeld.

Dit programma werd, zoals vermeld, in 1952 gelanceerd, in een tijd waarin de grote meerderheid van het Duitse volk nog nationaal dacht en waarin het de Amerikaanse ‘re-education’ (nog) niet was gelukt om de nationale gedachte uit te roeien. Hoewel er in 1952 geen sprake was van een in numeriek opzicht sterke communistische beweging in het onder controle van de westerse imperialisten staande deel van Duitsland, bezat het concept betreffende het lanceren van een ‘nationale bevrijdingsbeweging’, gesteund op de overgrote meerderheid van het (destijds nog steeds) nationaal denkende Duitse volk, waarbij de Communistische Partij de rol van ‘nationale avantgarde’ vervulde, zeer zeker een realistische kans op succes. Welke waren echter nu de dieperliggende oorzaken voor deze ontwikkeling van communistische programmatiek en politiek in de richting van een ‘volkomen’ nationaalcommunisme?


De arbeiders hebben géén vaderland (Communistisch Manifest)

“De communisten zijn er verder van beschuldigd, dat ze het vaderland, de nationaliteit, zouden willen afschaffen. De arbeiders hebben echter géén vaderland. En men kan hen niet nemen, wat ze niet hebben”.

Bovenstaande passage uit het Communistisch Manifest van 1848 heeft steeds opnieuw aanleiding gegeven tot voortdurend nieuwe interpretaties m.b.t. de verhouding van de communisten tot de natie. Een in latere jaren plaatsvindende positieve definitie van het begrip natie door een andere generatie van communisten (marxisten) werd mogelijk gemaakt door de in dezelfde alinea vervatte relativering, dat “doordat het proletariaat allereerst voor zichzelf de politieke macht dient te veroveren, zij zichzelf moet verheffen tot nationale klasse, al is het ook geenszins in de zin van de bourgeoisie”.

In de Duitse sociaaldemocratie van de 19e eeuw was er al vroeg sprake van nationalistische tendenzen (bijv. bij Ferdinand Lasalle), die evenwel in eerste instantie ondergeschikt werden gemaakt aan de sociale kwestie. Toen in het ontwerpprogramma van de Sozialdemokratische Partei Deutschlands (het zogeheten Programm von Gotha, 1875) de formulering opdook dat de strijd van de arbeidersklasse “zich allereerst binnen het kader van de huidige nationale staat” beweegt, het doel echter “de internationale verbroedering der volkeren zal zijn”, polemiseerde Marx in zijn Kritik des Gothaer Programms hiertegen:

“Het spreekt vanzelf, dat, om überhaupt strijd te kunnen voeren, de arbeidersklasse zich bij zich thuis als klasse dient te organiseren, en dat het eigen land het directe toneel van deze strijd vormt. In zoverre is hun klassenstrijd niet qua inhoud, maar zoals het Communistisch Manifest terecht stelt, ‘qua vorm’ nationaal. Maar het “kader van de huidige nationale staat”, bijv. van het Duitse Rijk, bevindt zich op zijn beurt zelf weer vanuit economisch oogpunt gezien, “binnen het kader van het systeem der staten” … En tot wat reduceert de Duitse arbeiderspartij haar internationalisme? Tot het bewustzijn, dat het resultaat van haar streven ‘de internationale verbroedering der volkeren’ zal zijn – een aan het burgerlijke vrijheids- en vredesverbond ontleende frase, die als equivalent moet doorgaan voor de internationale verbroedering der arbeidersklasse in de gemeenschappelijke strijd tegen de heersende klassen en hun regeringen.”

Het Communistisch Manifest had zijn stellingen m.b.t. de zich binnen het kader van de natiestaat afspelende klassenstrijd en het principieel zonder vaderland zijnde proletariaat geponeerd in de context van een analyse van de vorming van natiestaten als historisch noodzakelijke overgangsfase van de kapitalistische ontwikkeling.

Volgens deze analyse waren natiestaten noodzakelijk voor de vorming van aaneensluitende economische zones, voor het overwinnen van het ‘Kleinstaaterei’-gedoe, voor het centraliseren van de productie en voor het scheppen van een binnenlandse markt, nooit en te nimmer evenwel als doel op zichzelf. Völkische of het eigen nationale karakter benadrukkende definities van het begrip ‘natie’ kunnen zich hierbij niet of nauwelijks op Marx of Engels beroepen.

Marx en Engels definieerden de ‘natie’ steeds slechts qua staatsburgerschap en zagen de natiestaat als een vorm van aaneensluiting van de bourgeois-maatschappij binnen bepaalde territoriale grenzen, waarvan het wezen niet werd bepaald door het ‘nationaal eigene’ (op wat voor manier ook gedefinieerd), maar door de staat.

Tegenover de verschillende tendenzen m.b.t. de vorming van naties namen Marx en Engels een pragmatische en utilitaristische houding in: Vorming van staten beoordeelden ze volgens het criterium of deze van voordeel waren voor de bevordering van de kapitalistische productiewijze en dientengevolge van de proletarisch-revolutionaire beweging of niet. Conflicten tussen nationaliteiten hielden ze steeds slechts voor het resultaat van economische concurrentie. Een principieel zelfbeschikkingsrecht van de naties bestond er bij hen niet. Tegelijkertijd ontwaarden ze in de ontwikkeling van de wereldmarkt een ‘globalistische’ tendens:

“De nationale afgeslotenheden en de tegenstellingen tussen de volkeren verdwijnen gaandeweg met de ontwikkeling van de bourgeoisie, met de vrijheid van handel, met de wereldmarkt, met de gelijkvormigheid van de industriële productie en de met haar overeenkomende leefverhoudingen.” (Communistisch Manifest)

Omdat de revolutie in één land niet succesvol kan zijn, diende reeds in het stadium van de wat de vorm betreft ‘nationale’ strijd van het proletariaat de wat de inhoud betreft ‘internationale’ strijd van het wereldproletariaat voor het socialisme te beginnen. Aldus Marx en Engels.


Vaderland met arbeidersklasse

Nog tijdens het levens van Marx en Engels begon de nationale kwestie binnen de Duitse sociaaldemocratie een steeds belangrijker plaats in te nemen en verkreeg uiteindelijk vooral binnen het Duitse Rijk en Oostenrijk-Hongarije een overheersende positie. De “vaderlandsloze lieden”, zoals ze door de bourgeoisie steeds verachtelijk werden genoemd, ontwikkelden zich tot de in hun eigen woorden “betere patriotten”, die in hun liefde voor het vaderland “voor niemand onderdeden. Wat het aspect van de buitenlandse politiek betrof veranderde de oorspronkelijke marxistische vraagstelling “Welke staat is de grootste vijand van de revolutie?” geleidelijk in “Wie is de aanvaller?”. Op deze wijze werd beetje bij beetje de grondslag gelegd voor de verdediging van het vaderland.

In 1880 maakt August Bebel in een redevoering voor de Reichstag voor de eerste keer melding van de bereidheid tot verdediging van het vaderland door de Duitse sociaaldemocratie, zij het in een negatief afgeleide vorm:

“Mocht het zover komen, dat de een of andere buitenlandse mogendheid Duits grondgebied zou willen veroveren, dan zal de sociaaldemocratie evenzozeer tegen deze vijand front maken als elke andere partij.”

Dit werd geformuleerd met het oog op de destijds actuele bedreiging vanuit het Oosten (het Russische tsarisme als belichaming van de meest duistere reactie), die de voorwaarden voor de revolutie aanzienlijk zou verslechteren, “want wij verdedigen in een oorlog nièt onze vijanden en hun instituties, maar wij verdedigen onszelf en ons land, welke instituties wij in onze zin willen omvormen, dat alleen de bodem voor onze werkzaamheid vormt.”
(Bebel)

Al in 1893 werd de bereidheid van de Duitse sociaaldemocratie om het vaderland te verdedigen schriftelijk vastgesteld in het officiële verslag van de SPD-fractie in de Reichstag. Vijf jaar later formuleerde Eduard Bernstein Bebels (vanuit het ‘negatieve’ afgeleide) begrip ‘vaderland’ om in ‘positieve’ zin, doordat hij de houding ten opzichte van het vaderland afhankelijk maakte van de plaats van de arbeider binnen de staat:

Dat de arbeiders géén vaderland zouden hebben, dat “kon hoogstens van toepassing zijn op de rechteloze, van deelname aan het openbare leven uitgesloten arbeiders van de jaren ’40, heeft echter thans voor een groot deel zijn geldigheid al verloren en zal deze steeds meer verliezen, in dié mate dat door de invloed van sociaaldemocratie de arbeider van een proletariër tot een burger wordt. De arbeider, die een gelijkberechtigd kiezer is in de staat, gemeente etc. en daardoor medebezitter van het gemeenschappelijk welzijn van de natie, wiens kinderen door de gemeenschap worden onderwezen, wiens gezondheid door haar wordt beschermd, die door de gemeenschap tegen invaliditeit wordt verzekerd, deze arbeider zal een vaderland hebben, zonder echter daarmee op te houden om een wereldburger te zijn, in dié mate dat de naties toenadering zoeken tot elkaar zonder er mee op te houden een eigen leven te voeren.”
(Bernstein)

Tegelijkertijd ging de sociaaldemocratie ertoe over om zich tactisch op te stellen bij de stemming in de Reichstag met betrekking tot het militaire budget. De dwingende noodzaak om haar goedkeuring te verlenen aan de landsverdeding vanuit het oogpunt van het ‘nationaal belang’ dacht zij daardoor te kunnen omzeilen, dat zij haar ‘ja’ afhankelijk maakte van de ontbinding van het bestaande ‘staande’ leger ten gunste van een volksmilitie en het aan de kaak stellen van de ‘onrechtvaardige’ financiering van het militaire budget. Wegens de (logischerwijze) niet-vervulling van deze eisen was de sociaaldemocratische parlementsfractie dan altijd in staat om met ‘nee’ te stemmen. Het was dan ook alleen maar consequent, dat op het SPD partijcongres van 1899 Wolfgang Heine een stap verder ging en het instemmen met militaire uitgaven principieel voor juist hield:

“Aan dergelijke militaire eisen zouden naar mijn mening ook de sociaaldemocraten hun toestemming kunnen verlenen, indien daarvoor als tegenprestatie waardevolle volksvrijheden worden toegestaan … Niet-noodzakelijke militaire uitgaven dient men
daarentegen überhaupt steeds en altijd af te wijzen … Daarnaast echter zijn er militaire uitgaven, die an sich noodzakelijk zijn voor de verdediging van de natie en nièt in strijd zijn met onze idealen en principes.”

Tijdens de Marokko-crisis (1905) verklaarde August Bebel dan ook tijdens een redevoering in de Reichstag:

“Mijne heren, wanneer het vaderland in gevaar is, verlangt U van de arbeider, dat hij dit vaderland verdedigt; echter, wanneer U er niet voor zorgt, dat de instituties in dit land van dien aard zijn, dat de arbeider het met vreugde verdedigt, dan zal hij zich de volgende keer afvragen, òf hij het überhaupt moet verdedigen. Mijne heren, zonder de arbeidersklasse kunt U géén oorlog voeren, blijft deze in gebreke, dan bent U verloren.”

Daarmee stelde Bebel dus in feite een soort ‘deal’ voor: Verdediging van het vaderland in ruil voor rechten voor de arbeiders. Hij benadrukte aldus de onontkoombaarheid van de arbeidersklasse voor de verdediging van de natie en leverde op die manier aan Gustav Noske het sleutelwoord voor diens eerste redevoering in de Reichstag in 1907. Noske formuleerde hierin voor de eerste keer de bereidheid van de sociaaldemocratie tot verdediging van het vaderland onomwonden op een positieve manier:

“Wij wensen dat Duitsland zo weerbaar mogelijk is, wij wensen dat het gehele Duitse volk een belang heeft bij de militaire instituties, die ter verdediging van het vaderland noodzakelijk zijn.”

Dit kon echter alleen maar bereikt worden, indien de heersenden zich “samen met de sociaaldemocratie ervoor inzetten, dat Duitsland voor het gehele volk zo leefbaar, zo vrij en zo cultureel hoogstaand wordt, als het ook maar enigszins mogelijk is.”Uit het utilitarisme bij de omgang van Marx en Engels m.b.t. de natie, uit de kardinale kwestie “Wat is van voordeel voor de revolutie?”, was zodoende aan het einde van de 19e eeuw de stelling geworden, dat, wat van van voordeel is voor het proletariaat ook van voordeel is voor de natie, derhalve diende de natie vanuit zichzelf meer voor de arbeider te doen. Daarmee nam de sociaaldemocratie afscheid van elke vorm van abstract internationalisme: Klasseloyaliteit werd vanaf nu uitsluitend in het kader van de natiestaat geformuleerd. De gesterkte Duitse sociaaldemocratie voerde haar strijd om de nationale eenheid ‘naar binnen toe’, waarvan ze nog door Bismarcks Sozialistengesetze was buitengesloten, thans vanuit het standpunt van deelname aan de staat en diens reformistische transformatie. Teneinde ook de laatste sociaaldemocratische bedenkingen weg te nemen, bleef het aan het Reich voorbehouden om de komende oorlog te herinterpreteren als nationale verdedigingsoorlog.

Toen Keizer Wilhelm bij het begin van de wereldoorlog in 1914 bij monde van zijn rijkskanselier Von Bülow en met het oog gericht op de Duitse sociaaldemocratie liet verklaren: “Vanaf heden ken ik géén partijen meer, vanaf heden ken ik alleen nog maar Duitsers!”, was de nationale eenheid ‘naar binnen toe’ dan ook reeds een feit en de instemming van de sociaaldemocratie met de oorlogskredieten nog slechts een formaliteit.


Natie en imperialisme

Rond de eeuwwisseling herzagen de sociaaldemocraten hun definitie van het begrip ‘natie’. Karl Kautsky had al in 1887 de natiestaat omschreven als “de klassieke vorm van de moderne staat” en als “staat, die de gehele natie omvat en niet daarnaast nog, geheel of fragmentarisch, andere naties”. Voornaamste voorwaarde hiervoor was, aldus Kautsky, de vorming van een “aaneengesloten economisch gebied”, waarbij dan nog als secundaire voorwaarden kwamen: “het ontstaan van een gemeenschappelijke taal, een nationale traditie en een saamhorigheidsgevoel”.

De Oostenrijkse sociaaldemocraat Otto Bauer, in het Habsburgse rijk geconfronteerd met talrijke conflicten tussen de nationaliteiten, plaatste in 1907 voor de eerste keer dié emotionele elementen in het centrum van de opvattingen van links m.b.t. de natie, die tot op de dag van vandaag hun geldigheid niet hebben verloren:

“De natie is de totaliteit van de door middel van een lotsgemeenschap tot een karaktergemeenschap met elkaar verbonden mensen.”

Hierbij diende ‘lotsgemeenschap’ nièt opgevat te worden als het lot, dat de arbeiders van de verschillende landen gemeenschappelijk hadden, aangezien deze gemeenschap niet voldoende was voor het ontstaan van een natie. Inherent aan de natie was ten slotte de “verkeersgemeenschap”, “het gemeenschappelijk beleven van hetzelfde lot in het voortdurende onderlinge maatschappelijke verkeer, in een voortdurende wisselwerking van de onderlinge maatschappelijke omgang.”

De ‘karaktergemeenschap’ echter doelde heel duidelijk op het ‘nationale karakter’, die Bauer op historisch-materialistische wijze verklaarde als organisch gegroeid en daarmee ook als veranderbaar. Aldus was bij Bauer de natie ten opzichte van de klassengemeenschap tot het meer belangrijke element geworden. Het socialisme definieerde hij consequenterwijze dan ook niet abstract-internationalistisch, maar nationaal: Aangezien het kapitalisme steeds meer mensen opzuigt in de ‘verkeersgemeenschap’, zullen ook steeds meer mensen deel gaan uitmaken van de natie, wat overeenkomstig het socialistische vooruitgangsdenken de doorbraak van het socialisme direct op de agenda zou brengen, daar in de loop van de tijd de arbeiders tot de meerderheid binnen de natie zouden worden. Dat betekende evenwel ook, dat eerst onder het socialisme de natie zich in zijn volle omvang zou kunnen ontplooien.

In 1913 ontwikkelde J.W. Stalin dan ook (daarbij voortbouwend op de stellingen van Kautsky en Bauer) zijn these van de natie als “een historisch gegroeide stabiele gemeenschap van mensen … op basis van een gemeenschappelijke taal, een gemeenschappelijk territorium, een gemeenschappelijk economisch leven en gemeenschappelijke, zich in de gemeenschappelijke cultuur openbarende, psychische wezenskenmerken”.

(‘Het marxisme en het nationale vraagstuk’, p.28 e.v.)

Wat was evenwel de reden, waarom de sociaaldemocratie zich destijds zoveel moeite getroostte om überhaupt een theorie m.b.t. de natie te ontwikkelen? De veronderstelling van Marx, dat de wereldmarkt de grenzen tussen de nationale staten zou openbreken, was duidelijk niet opgegaan. Weliswaar klopte zijn veronderstelling wel voor wat de economie betrof, maar het ageren van de nationale staten in machtspolitiek opzicht, beter gezegd: Hun imperialisme, stond dit (en staat dit nog steeds) in de weg – het hier op volgende ontstaan op de grondslag van de binnenmarkt in de ontwikkelde kapitalistische landen van het monopoliekapitaal en van de overwinst, alsmede haar expansiedrang, het verwerven van koloniën, het creëren van invloedssferen en de bereidheid en vaardigheid om deze ook door middel van oorlog veilig te stellen. Hierin ligt de oorzaak voor zowel de concurrentie tussen de monopoliekapitalistische staten ener- en die zonder monopolistisch kapitaal anderzijds als ook voor de concurrentie van de imperialistische staten onder elkaar, wat uiteindelijk uitmondde in de Eerste Wereldoorlog. Hierdoor stond echter niet het verdwijnen van de natiestaat, maar integendeel zijn consolidatie als burgerlijk project van de kapitalistische heerschappij op de agenda.

In de controverse tussen Lenin en Rosa Luxemburg spiegelde zich deze verandering nog op kritische wijze weer: Het conflict betrof NIET een nieuwe theorie m.b.t. de natie (waarover géén van beiden beschikte!), maar ging om de betekenis van de natie en van het nationalisme m.b.t. de socialistische revolutie. Het nationalisme, bij Marx en Engels aanvankelijk slechts een tactische kwestie, werd thans tot een strategische kwestie op de weg naar de revolutie.

Terwijl Luxemburg het nationalisme als principieel schadelijk voor de klassenstrijd beschouwde en hoogstens sprak van een ‘recht op zelfbeschikking van de arbeidersklasse’, was Lenin van mening dat men op revolutionaire wijze gebruik diende te maken van het onderscheid wat nationalistische tendensen betrof in onderdrukkende staten en in staten die zelf werden onderdrukt. Het recht van de naties op zelfbeschikking werd bij Lenin tot een principieel recht. Anders geformuleerd: Terwijl bij Luxemburg de politiek relevante tegenstelling “internationalisme versus nationalisme” heette, werd dit bij Lenin “antikolonialisme versus imperialisme”. Het vastlopen van de wereldrevolutie en de overwinning van de these van ‘de mogelijkheid van de opbouw van het socialisme in één land’ (J.W. Stalin) beslisten deze controverse in dié zin, dat de door Stalin geformuleerde theorie van de twee kampen (1924), namelijk het kamp van de onderdrukkende naties ener- en dat van de onderdrukte naties anderzijds, binnen marxistisch-leninistisch links (en ver daarbuiten!) allesbepalend werd. In het bestaan van de Sovjet-Unie vond deze theorie zijn reële basis.

Door toedoen van het Diktat van Versailles belandde vervolgens het voormalige imperialistische, in de wereldoorlog verslagen Duitsland daarop in het kamp van de onderdrukte naties. Op grond van de twee kampen-theorie kon de KPD e.e.a. in een theoretisch kader plaatsen en daarmee een grote bijdrage leveren aan de verankering van het nationale denken binnen de Duitse arbeidersbeweging.


De Schlageter-koers

De revolutionaire vleugel van de Duitse sociaaldemocratie was geenszins gekant tegen de patriottische ideeën van de SPD, maar was niet gewild om de hierin vervatte koers van het verzoenen van nationale en klassenbelangen mee te dragen. Al tijdens de discussie van 1907 had de latere oprichtster van de Spartakusbund en van de KPD, Clara Zetkin, de basiselementen ontwikkeld van het ‘revolutionaire nationalisme’, waarmee de KPD dan in de Weimarrepublik de groeiende invloed van de nationaalfascistische beweging zou pareren. In haar essay “Ons Patriottisme” stelde ze, dat het “aan de proletarische klassenstrijd voorbehouden (blijft) om het vaderland en diens cultuur om te vormen van het monopolie van een kleine minderheid tot het thuis (Heimat) en het bezit van allen. Want ook voor de ‘vaderlandsloze lieden’ is hun nationaliteit waardevol en hun vaderland heilig.”

Maar desalniettemin is “hun patriottisme wezenlijk verschillend van dat van de bezittende klasse”: “Het patriottisme van de bourgeoisie en van de adel is reactionair … Het patriottisme van het proletariaat daarentegen is revolutionair”, omdat het de “ketenen van de klassenheerschappij, waarvan het vaderland de gevangene is”, wil verbreken.

(Clara Zetkin)

Hier werd voor de eerste keer de in 1930 door KPD-leider Ernst Thälmann gepopulariseerde these van de “twee naties” – “de natie van de rijken en de natie van de armen, de natie van degenen die honger lijden en de natie van degenen die in overvloed leven” – geformuleerd, volgens welke niet alleen klassenheerschappij van de bourgeoisie en burgerlijke natie synoniem zijn aan elkaar, maar evenzozeer klassenstrijd en nationale bevrijding van degenen die tot de ‘natie van de armen’ behoren.

Het begrip ‘revolutionair vaderland’ deed voor het eerst opgeld in de politieke lijn van de KPD, toen in 1923 Franse troepen het Ruhrgebied binnenmarcheerden, omdat de Duitse kolenbaronnen in gebreke waren gebleven inzake het nakomen van hun
verplichtingen m.b.t. de Reparationsbetalingen in het kader van het Diktat van Versailles. De nationale verontwaardiging aangaande de Entente-bezetter plaatste de KPD voor een dilemma:

Aan de ene kant zag men zeer wel in, dat de Duitse bourgeoisie haar kaarten zette op de nationalistische mobilisatie teneinde tot een afzwakking van de lasten in het kader van de Reparationen te komen; aan de andere kant probeerde men om de nationalistische vloedgolf te gebruiken voor de revolutionaire omverwerping van het regiem van kanselier Cuno. In de leuze “Schlagt Cuno an der Spree – Poincaré an der Ruhr!” kwam duidelijk het doel tot uitdrukking om de Franse troepen aan Rhein en Ruhr te verjagen en tegelijkertijd de Duitse rijksregering in Berlijn ten val te brengen.

Principieel ging de KPD hierbij uit van de legitimiteit van het ‘nationaal verzet’ (in al haar facetten), zoals een KPD-spreker op het 8e partijcongres in 1923 e.e.a. onder woorden bracht:

“Als klasse, die zich ervan bewust is dat zij de grondslag van de natie vormt, die zij morgen zal vertegenwoordigen, zal de Duitse arbeider zijn nationale waardigheid tegenover de vijandelijke kapitalisten evenzozeer weten hoog te houden als hij zijn proletarische waardigheid tegenover de Duitse kapitalisten heeft bewaard.”

In wezen ging het hierbij om een strijd om massainvloed, die gevoerd werd met de doelstelling om het vraagstuk van de nationale bevrijding te verbinden met het vraagstuk van de sociale bevrijding.

Paul Böttcher, KPD-gedelegeerde bij de Kommunistische Internationale (Komintern), stelde terecht vast (in zijn antwoord op de her en der binnen het EKKI – Executief Comité v.d. Komintern – geuite vrees dat een dergelijke massamobilisatie slechts voordelig uit zou kunnen pakken voor de Duitse chauvinisten):

“Zou de Duitse partij te midden van deze samenballing van krachten in het Ruhrgebied nihilisme inzake het nationale vraagstuk hebben bedreven, dan zou ze in het Ruhrgebied zelf een catastrofale nederlaag hebben geleden.”

‘Nihilisme m.b.t. het nationale vraagstuk’ – voor de eerste keer werd dit gezegde gebruikt om openlijk de rigide abstract internationalistische en steriele anti-nationale politiek van de voorgaande KPD-leiding om Paul Lévy te omschrijven, die de KPD in een heilloos isolement had doen belanden. Een aanwijzing ook dat de in principe juiste nationaalrevolutionaire koers voortdurend dreigde te worden gesaboteerd door sektarische elementen uit de gelederen van de zogeheten ‘linkse oppositie’. Op deze problematiek (de mobilisatie, nièt op basis van klasse, maar op basis van de natie!) was dan ook de legendarische redevoering van Karl Radek voor het EKKI in Moskou (20 juni 1923) toegesneden, die later als ‘Schlageter-Rede’ de geschiedenis is ingegaan: Een eerbetuiging aan de voor de ‘Sache der Nation’ gevallen Freikorpsofficier Leo Schlageter, die subjectief het juiste wilde doen – namelijk “het Duitse volk dienen” – maar objectief het foutieve had gedaan: Als fascist zijn “onbaatzuchtig vergoten bloed” voor de verkeerde zaak te hebben geofferd. Deze redevoering geldt – en met reden! – tot op de dag van vandaag als een subliem hoogstandje van nationaalrevolutionaire politiek, getuigt het toch van het tegenwoordig bij links nog steeds bestaande rotsvaste geloof aan een objectief gezien gerechtvaardigde, alhoewel subjectief gezien misleide rebellie tegen de maatschappelijke verhoudingen, een rebellie, die slechts in andere banen dient te worden geleid:

“Wij zijn ervan overtuigd, dat de overgrote meerderheid van de nationalistische volksmassa’s uit eerlijk voelende en overtuigende mensen bestaat, die zijn misleid en niet begrijpen, dat nièt alleen de Entente de vijand is.” (Oproep KPD-Centrale, mei 1923)

Het instrument om dit te bewerkstelligen diende een positieve invulling van het begrip nationalisme te zijn:

“De zaak van het volk tot zaak der natie gemaakt, maakt de zaak der natie tot de zaak van het volk!” (Karl Radek)

De Schlageter-koers betekende niet alleen het begin van een vele maanden durende intensieve toenadering tussen KPD kaders en Karl Radek nationaalrevolutionairen (met inbegrip van gezamenlijke bijeenkomsten), maarevenzeer van een nationaalrevolutionaire KPD-agitatie. In mei 1923 publiceerde de KPD-Centrale een oproep getiteld “Weg met de regering van de nationale schande en van het volksverraad!”, waarin treffend werd gesteld dat de kapitalisten “nièt Duitsland, maar hun winst boven alles hadden gesteld” (zoals het voormalig lid van de linkervleugel van de KPD Arthur Rosenberg in zijn Geschichte der Weimar-Republiek noteerde).

Ongemerkt was de ‘natie’ hierdoor tot een proletarische categorie geworden, was uit de vanzelfsprekendheid dat de organisatie van de uitbuitingsverhoudingen langs de lijnen van de nationale staat geen enkel ander doel diende dan maximale winst te behalen geleidelijk aan verraad aan de ‘Sache der Nation’ geworden.

Dienovereenkomstig werd in de geschriften van de KPD uit die tijd benadrukt, dat het doel de “nationale bevrijding van Duitsland” diende te zijn, die uitsluitend en alleen door de arbeidersklasse kon worden bewerkstelligd, aangezien “de Duitse bourgeoisie onbekwaam is om de natie tegen het Franse imperialisme te verdedigen” (juni 1923).
De KPD riep voorts de arbeidersklasse op “om zichzelf tot leider van de nationale bevrijdingsstrijd te maken teneinde het kleinburgerdom politiek voor zich te gewinnen” (augustus 1923). Naast de “sociale verontwaardiging” van de werkende massa’s bleek thans ook het “vernederde nationale gevoel” een revolutionaire impuls. Hoogtepunt van de nationaalrevolutionaire agitatie vormde in oktober 1923 een door de KPD-fractie in de Reichstag ingediende motie om “Hugo Stinnes en andere monopolie-kapitalisten wegens hoog- en landverraad” voor het gerecht te brengen, aangezien Stinnes & co. “de Duitse economie en de Duitse arbeidersklasse aan het Franse imperialisme hadden uitgeleverd”.

Terwijl de Duitse communisten de massa’s mobiliseerden tegen het Franse imperialisme, ontwikkelde de Komintern-econoom Eugen Varga de theorie van Duitsland als ‘industriële kolonie’. Het door het Entente-imperialisme verslagen Reich gold vanwege de bepalingen in het (door de Entente opgelegde) Diktat van Versailles als ‘fremdbestimmt’ (gecontroleerd door vreemde mogendheden), als ‘nietimperialistisch’ dus.

Varga in een toelichting:

“Het meest tegenstrijdig is de situatie van Duitsland. Diens economie vertoont alle kenmerken van het imperialisme; het is echter ontwapend, van zijn koloniën beroofd, staat onder buitenlandse controle, dient zware tributen te betalen …”

De Duitse arbeider moest zwoegen voor het Engelse en Franse imperialisme onder de directe controle van Duitse zaakwaarnemers, die van hun buitenlandse superieuren een aandeel in de winst ontvingen. Duitsland was gezakt naar het niveau van een ‘semi-kolonie’, zoals Arkady Maslow (KPD-Centrale) het formuleerde.

De Duitse arbeider diende een dubbele last te dragen – de kapitalistische accumulatie en de door het Versailler Diktat opgelegde herstelbetalingen. Hierdoor was het eens imperialistische Duitsland tot een – in de betekenis van Lenin –onderdrukte natie geworden. Op basis hiervan publiceerde de KPD-Centrale in november 1923 haar thesen, waarin werd gesteld dat de KPD thans tot de “enige waarachtig nationale partij van Duitsland” was geworden en “de Sovjetster tot het kenteken van de nationale bevrijding”. Hierin werd zodoende voor de eerste keer dié verbinding van nationale en sociale bevrijdingsstrijd onomstotelijk vastgelegd, die later dan ook bepalend zou zijn voor de Programmatische Verklaring van het KPD-Centraal Comité inzake de “nationale en sociale bevrijding van Duitsland” van 1930:

“De strijd voor de sociale bevrijding van Duitsland is onlosmakelijk verbonden met de strijd voor de nationale bevrijding. De partij van de dictatuur van het proletariaat wordt tot de partij van de nationale redding, en doordat wij van de KPD de strijd om de vestiging van de dictatuur van het proletariaat proclameren, nemen wij tegelijkertijd de plicht op ons om te strijden voor de hereniging van het door de Fransen afgescheurde Rijnland en Ruhrgebied, van het van het Reich afgesneden Beieren, van het door Polen bedreigde Oost-Pruisen met het door Von Seeckt geknechte Noord- en Midden-Duitsland tot een nieuw Duits Rijk, het Rijk van de arbeider, het vrije Radenduitsland.”


Het programma voor de nationale en sociale bevrijding van 1930

Doordat de communisten zichzelf aan de massa’s presenteerden als de representanten van de natie en van het gehele volk – minus de 10 procent kapitalisten en ‘parasieten’ – kwam het primaat nu heel duidelijk te liggen bij het nationaalrevolutionaire aspect, waarbij het sociaalrevolutionaire – de zogezegde ‘zuivere’ klassenstrijdagitatie – meer naar de achtergrond verdween:

“De KPD is de enige partij die voor zich het recht in aanspraak mag nemen, dat zij de bescherming van de natie in haar vaandel voert. De 90 procent van de werkenden belichamen de natie, en wij strijden voor hun belangen.”

(Ernst Thälmann in 1925)

Het “Programma inzake de nationale en sociale bevrijding van Duitsland”, waarmee de KPD in 1930 de verkiezingen voor de Rijksdag inging, nam weliswaar de nationaalrevolutionaire agitatie (opnieuw) ter hand op een moment, dat het duidelijk was geworden, dat de nationaalsocialisten konden rekenen op een aanzienlijke toeloop. Desalniettemin dient het nièt te worden geïnterpreteerd als een (uitsluitend) tactische manoeuvre, in die zin dat men slechts wilde aanknopen bij het feitelijke politieke bewustzijnsniveau van de nazi-proletariërs (‘naziproleten’). De KPD-leiding beschouwde de nationale verontwaardiging in het algemeen als principieel gerechtvaardigd, en stelde enkel en alleen aan de kaak, dat de ‘nationaalfascisten’ – Ernst Thälmann – (nationaalsocialisten, NSDAP) niet werkelijk ‘nationaal’ waren, maar integendeel slechts verraad pleegden aan de ‘Sache der Nation’.

Degenen, die in het belang van de staat en van het Duitse kapitaal een buitenlandse politiek voerden en hierbij concessies deden, die zowel aan het kapitaal de uitbuiting als ook aan de staat het doorbreken van het internationale isolement van Duitsland mogelijk maakten, zoals de SPD (‘sociaal-fascisten’), golden als ‘vrijwillige agenten in dienst van het Franse en Poolse imperialisme’ (en niet zozeer als de behartigers van de belangen van het Duitse kapitaal). De nationaalfascisten(‘nazi’s, NSDAP) echter, die voorvechters waren van een meer agressief ingesteld Duits imperialisme, werden door de KPD voortdurend aan de kaak gesteld als ‘oneerlijke’ tegenstanders van ‘Versailles’, omdat ze er géén serieus werk van maakten om de herstelbetalingen te annuleren, onder de bepalingen van ‘Versailles’ uit te komen, ‘Versailles’ te verscheuren etc.

De nationaal-fascisten ageerden op basis van de Realpolitik en schrokken terug voor een openlijke oorlog met de Entente.

In de latere DDR gold het Programm zur nationalen und sozialen Befreiung Deutschlands van 1930 als “het coherente antwoord op het fundamentele nationale probleem van het Duitse volk, zoals dit zich had ontwikkeld sinds het binnentreden van Duitsland in het tijdperk van het imperialisme”. “De Programmatische Erklärung zur nationalen und sozialen Befreiung Deutschlands heeft in de geest van Marx, Engels, Lenin en Stalin de nationale rol van de communisten in een hoogontwikkeld imperialistisch land uitgewerkt.” (Zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, uitgegeven onder verantwoordelijkheid van het Centraal Comité van de Socialistische Eenheidspartij Duitsland, Dietz Verlag Berlijn 1952)

Een standpunt, wat ook thans nog steeds wordt gehuldigd door een aanzienlijk deel van links. Niet alleen door de DKP, de Junge Welt, de MLPD en de Arbeiterbund für den Wiederaufbau der KPD, maar eveneens door belangrijke segmenten van de vroegere SED/PDS (tegenwoordig ‘Die Linke’ geheten).

Met het oog op de enorme verkiezingsoverwinning van de NSDAP in 1930 (een verachtvoudiging van het aantal stemmen, naar 6,4 miljoen) en de groei van het Duitsnationale blok in zijn totaliteit concludeerde Thälmann m.b.t. het verkiezingssucces van de KPD (van 3,25 naar 4,5 miljoen stemmen), “dat de uitkomst van de verkiezingen in Duitsland in zekere zin een volksreferendum van de miljoenen tegen het Young-Plan en het Diktat van Versailles betekende”, d.w.z. hij rekende de NSDAP-stemmen uitdrukkelijk ook tot dit succes. “Wij gaan ervan uit”, dat de overwinning van de NSDAP “voor een substantieel gedeelte is gebaseerd op dié antikapitalistische werkers, die zich op grond van hun vijandschap jegens het kapitalistische systeem en zijn wanboel van aanhangers van de oude burgerlijke partijen tot nationaalsocialisten hebben ontwikkeld. Hun radicalisering op grond van de crisis is echter nog geenszins zo ver voortgeschreden, dat zij direct de stap kunnen zetten naar het kamp van het revolutionaire proletariaat, van het communisme.”

De overstap van de nationalistische kiezers naar de proletarische revolutie bleef destijds evenwel, zoals wij allen weten, helaas uit.


Nationaalcommunisme na 1945

KPD en SED (Socialistische Eenheidspartij Duitsland) hebben na 1945 praktisch alle elementen van de nationaalrevolutionaire politiek uit de 20er en 30er jaren weer opnieuw opgepakt en verder ontwikkeld:

Doelde het nationaal-sociale bevrijdingsprogramma van 1930 nog op “alle arbeiders, arme boeren, kantooremployees en werkende middenstanders” en ging daarbij nog expliciet uit van de klassenmaatschappij en de klassenstrijd, kende het KPD programma van 1952, in nationaalrevolutionair opzicht geradicaliseerd en wat het sociaalrevolutionaire aspect betreft van haar scherpe kantjes ontdaan, nog slechts één revolutionair subject: De natie. Het programma richtte zich tot “alle eerlijke” en “alle goedwillende Duitsers”. Hiervan uitgezonderd waren slechts de Amerikaanse marionet en landverrader Adenauer alsmede de eigenaren van dié grote concerns, die “het nationale verraad van Adenauer ondersteunen” en hiervoor met onteigening dienden te worden bestraft. Dit programma markeerde het voorlopige eind- en hoogtepunt van de nationaalcommunistische politiek in Duitsland.

Na een meer gematigde nationale fase van het antifascistisch-democratische eenheidsfront (1945-1948), in welke overeenkomstig een enigszins schematisch fasedenken in Duitsland allereerst de burgerlijk-democratische revolutie voltooid diende te worden, richtten politiek en theorie der communisten zich in het kader van de zich toespitsende ‘koude oorlog’ in toenemende mate tegen de Anglo-Amerikaanse ‘Fremdherrschaft’ en de ‘koloniale uitbuiting’ (KPD-partijconferentie in Solingen 1949): “Duitsland was door toedoen van het nationale verraad van de ‘eigen’ financiersoligarchie in een toestand van nationale slavernij gebracht.” “De Verenigde Staten en de andere imperialistische mogendheden persten uit West-Duitsland
koloniale overwinsten” (wat werd bewezen door de resultaten van een enquête, welke bij in totaal 1241 West-Duitse bedrijven 1041 gevallen van deelname door buitenlandse kapitaal aantoonde).

Evenals in 1919 e.v. zuchtte het Duitse volk thans weer onder de last van de ‘dubbele slavernij’, aldus de KPD en proclameerde de eenheid van Duitsland tot het “hoogste en kostbaarste goed” (KPD-voorzitter Max Reimann in 1949). Teneinde dit te bewerkstelligen riep de partij in haar herenigingsprogramma van 1952 op tot “onverzoenlijke en revolutionaire strijd van alle Duitse patriotten met als doel de omverwerping van het Adenauer-regiem”, wat beslissend bijdroeg tot haar verbod in 1956. De nog kort voor het verbod gepubliceerde zelfkritiek van de partij had geenszins betrekking op de nationalistische component van het programma, maar enkel en alleen op haar revolutionaire fraseologie: De oproep tot de revolutionaire omverwerping van het Bonner verradersregiem had het eenheidsfront van de arbeidersklasse met het blok van“progressieve en nationale krachten” op het beslissende moment belemmerd.
(Zelfkritiek, verklaring van het KPD partijbestuur in 1956)


De lessen voor de huidige situatie

Nieuw links heeft na ’68 zowel in theoretisch als in praktisch opzicht vele elementen uit het ervarings- en theoriepotentieel van de KPD overgenomen. Voor zowel de DKP als (het merendeel van) de K-groepen bleef het herenigde, socialistische (Groot-)Duitsland absoluut essentieel. Enkele onder hen, zoals de KPD/ML, de KPD/AO, de MLPD (niet te verwarren met de huidige MLPD!) en de AB (Arbeiterbund voor de wederopbouw van de KPD), propageerden in de 70er en 80er jaren de nationale bevrijdingsstrijd.

Maar ver buiten de actieradius van al deze groeperingen hield zich onder grote delen van links het rotsvaste geloof aan de onnatuurlijkheid van de Duitse deling evenals de overtuiging dat de nationalistische ‘dwalingen’ van de volksgenoten gemakkelijk vielen te corrigeren. Overblijfselen hiervan bleken toonaangevend te zijn m.b.t. de reacties van links zowel op de ‘hereniging’ als ook op de sedertdien versneld om zich grijpende ‘verrechtsing’ van grote delen van de maatschappij (=reactionair ‘roll back’- offensief van de bourgeoisie tegen links).

Vandaag de dag is de linkse beweging in zijn totaliteit maatschappelijk gemarginaliseerd, politiek gedesoriënteerd en inhoudelijk doodgebloed. Daar, waar het nog meent over maatschappelijke invloed te beschikken, probeert het zich aan te passen aan de burgerlijke mainstream. Wat thans dringend nodig is, is een herbezinning op dié elementen van linksnationale politiekvorming, die hierboven uitvoerig zijn beschreven. De ‘Sache der Nation’ staat evenals in de 50er en 60er jaren ook nu weer direct op de agenda, met dit verschil dat na 1989 het vreemde Westkapitaal Oost-Duitsland heeft geruïneerd en dat een Westers bezettingsregiem het Oosten van Duitsland uitplundert en als een kolonie behandelt. Het is thans zaak in Oost-Duitsland, wat door het West-Duitse annexatieregiem tot het niveau van een (semi-)kolonie is gereduceerd, een front voor de ‘nationale eenheid’ tot stand te brengen. Waar het om draait, zijn, grof gezegd, twee dingen:

Sociale gerechtigheid, rechtvaardigheid voor een ieder dus, en een ‘rechtvaardige natie’, aangezien het eerste alleen maar kan worden bewerkstelligd door het tweede.

Wie dat niet heeft begrepen heeft van het wezen van de Marx’se kritiek op het kapitalisme niets begrepen. De wens naar saamhorigheid, (volks-)gemeenschap, naar intacte sociale relaties is de arbeider eigen. De (mythe van de) natie (mythe hier dan in de Sorel’se betekenis!) verzekert de arbeider van een plaats, die geborgenheid en Heimat inhoudt. ‘Luxemburgisme’ en nihilisme inzake het nationale vraagstuk zijn in hoge mate verantwoordelijk voor de teloorgang van links, NIET haar in essentie juiste aanzetten tot een nationale politiek.

Desalniettemin zijn gedecideerd anti-nationale groeperingen, zoals radencommunisten en ‘luxemburgisten’, die een ‘intransigent internationalisme’ propageerden als grondslag van proletarische politiek, er nóóit (afgezien van een korte periode in het begin van de 20er jaren) werkelijk in geslaagd om een voet aan de grond te krijgen in de georganiseerde Duitse communistische en arbeidersbeweging. Radencommunisten en ‘luxemburgisten’ met hun steriele en levensvreemde politiek van de ‘ontkenning’ van de nationale kwestie bleven uiteindelijk toch slechts een Fremdkörper in het organisme van de Duitse arbeidersbeweging. Dat de Duitse communistische en arbeidersbeweging destijds in de kern resistent bleek tegen de bacil van het ‘nationale nihilisme’, moge ons des te meer als aansporing dienen om thans andermaal aan te knopen bij de gezonde nationale traditie en gedachte van de Duitse communisten en de Duitse arbeidersbeweging.

Kameraden, laten we, om met de woorden van Karl Radek te spreken, “de zaak van het volk tot zaak van de natie maken”, opdat “de zaak van de natie tot zaak van het volk wordt”!

Met dank aan de ANS/NSA