dinsdag 6 augustus 2013

Nationaal-Revolutionair Manifest

Ons tijdperk is het tijdperk van de definitieve genadeslag voor het kapitalistische systeem overal ter wereld. De huidige economische crisis, de scherpste crisis sinds 1929, is hiervan het levende bewijs. Hooguit kan het kapitalisme haar bestaan nog enkele decennia rekken, maar de uiteindelijke ondergang van deze economische wereldorde is slechts een kwestie van tijd.

Revolutionaire anti-systeem aktivisten, samenwerkingsverbanden, strukturen en bewegingen zijn genoodzaakt met e.e.a. rekening te houden, en zich in te stellen op de komende verharding van de klassenstrijd en de daaruit voortvloeiende nieuwe vormen van organisatie van de arbeidersklasse, alsmede het intensiveren van diverse vormen van ‘direkte aktie’, om zodoende de vernietiging van het kapitalisme te bespoedigen.

1. Wij staan op de fundamentele grondslag van de klassenstrijd. In een wereld waar ca. 98% van de mensheid in armoede leeft en wordt uitgebuit door ca. 2%, waar een steeds kleiner wordend percentage oligarchen steeds meer rijkdom ophoopt, de rijken steeds rijker worden en de armen steeds armer, is het klasse tegen klasse!

2. Wij zijn voorstander van de wereldwijde vernietiging van het kapitalisme als economisch systeem en van de bourgeoisie als politieke klasse. Wij zien het als onze internationalistische plicht, om de sociaal-revolutionaire beweging elders in de wereld te ondersteunen, met alle ons ter beschikking staande middelen en methodes.

3. Wij ontkennen geenszins het belang van de eigen, nationale, revolutie. Wij staan op de grondslag van het bevrijdingsnationalisme. Wij staan op het standpunt dat op nationaal niveau de arbeidersklasse zichzelf bevrijdt en de sociale revolutie ontketent. Hierbij wordt de soevereiniteit van de nationale arbeidersklasse gewaarborgd. Wij maken hierbij géén onderscheid op basis van raciale kenmerken en/of religieuze overtuiging.

4. Wij willen de vernietiging van de Staat. De Staat is de politieke uitingsvorm van de bestaande kapitalistische wereldorde. De bougeois-staat vindt zijn wortels in het parlementarisme, de politieke organisatievorm van de kapitalistische klasse. De Staat is een hiërarchisch stelsel, waarin strikte gehoorzaamheid richting het establishment noodzakelijk is en een ijzeren arbeidsdiscipline ten gunste van de uitbuiters wordt vereist. Wie zich non-conformistisch opstelt, of weigert mee te draaien in het kapitalistische produktieproces ondergaat de repressie van de Staat.

5. Wij zijn voorstanders van de revolutionaire radenheerschappij (=diktatuur van arbeiders- en soldatenraden). De radenheerschappij is de politieke organisatievorm van de strijdende arbeidersklasse en is in tegenstelling tot het burgerlijke parlementarisme wel degelijk direkt demokratisch (=basisdemokratisch). Raden zijn de uitvoerende organen van de arbeidersmacht die direkt door de basis verkozen worden. Vertegenwoordigers in de raden kunnen ten alle tijde worden teruggeroepen en vervangen, zodat altijd de belangen van het collectief worden behartigd. Dit in tegenstelling tot het parlementarisme, waar de omgekochte vertegenwoordigers vaak het tegenovergestelde doen van het behartigen van de belangen van de werkende massa’s.

6. Wij zijn voor de onteigening van alle bezitters van de produktiemiddelen. Wij denken dat het niet meer dan gerechtvaardigd is, dan dat de produktiemiddelen aan hen toebehoren, die produceren. Aandeelhouders, investeerders en andere financiële hyena’s en bloedzuigers (‘Heuschrecken‘, hedgefonds) buiten het proletariaat uit, en eigenen zich de rijkdom toe (d.m.v. meerwaarde, winst) die het proletariaat schept. De meerwaarde (winst) die ontstaat tijdens de goederenproduktie, komt in het socialisme daarentegenten ten goede aan de opbouw van de socialistische maatschappij en dus aan de gemeenschap, en aan de internationale solidariteit (=arbeiderssolidariteit).

7. Wij verwerpen elk imperialistisch streven van het oorlogszuchtige blok der westerse kapitalistische staten (NATO, EU). Het imperialistisch streven komt voort uit de noodzaak binnen het monopolistisch kapitalisme tot export op kapitaaloverschot naar economisch onderontwikkelde gebieden.

8. Wij zijn anti-autoritair. Wij verwerpen het ‘Führerprinzip’ en elke vorm van elitaire voorhoedepretentie. Wij staan op de grondslag van radikale arbeidersautonomie en van de stelling dat de echte bevrijding alleen door de arbeidersklasse zèlf kan worden bevochten. Vakbondsbonzen en partijbonzen van met name de zogeheten ,,socialistische” partijen evenals de ,,socialistische” partijapparaten zelf blijken telkens weer als wapens tègen de arbeidersklasse te worden gebruikt. De arbeiders zouden een domme fout maken, wanneer zij zich blindelings zouden scharen achter de reformistische colonne van de vakbondsbureaukratie en verraderlijke parlementariërs. Iedereen die deelneemt aan de strijd voor de bevrijding van het proletariaat heeft binnen de arbeidersraden direkte inspraak, waarna dit gemeenschappelijk besproken en eventueel in de praktijk gebracht wordt.

9. Wij zijn voor de bewerkstelliging van de revolutionaire eenheid van het proletariaat, d.w.z. de eenheid van de arbeidersklasse op revolutionaire grondslag. Alleen samen kunnen de arbeiders het kapitalisme verslaan. Zij moeten hun ervaringen gemeenschappelijk bundelen, analyseren en in de praktijk brengen – het kapitalisme daar treffen waar het ook inderdaad effectief is. Proletariërs hebben onderling meer gemeenschappelijk dan dat zij met hun klassevijanden hebben, die van dezelfde etnische herkomst stammen of die dezelfde religie aanhangen. Proletarische belangen zijn grensoverschrijdend en laten zich uiteindelijk enkel door de gewelddadige, revolutionaire politieke aktie bewerkstelligen.


(Nationale & Socialistische Actie, Augustus 2011)


VOOR SOCIALE REVOLUTIE & NATIONALE BEVRIJDING!

VOOR DE REVOLUTIONAIRE EENHEID VAN DE ARBEIDERSKLASSE!

VOOR DE WERELDWIJDE VERNIETIGING VAN STAAT EN KAPITAAL!

JA TEGEN DE REVOLUTIONAIRE KLASSEOORLOG!

BEGIN DE OORLOG TEGEN HET KAPITALISME IN HET HART VAN DE WESTERSE METROPOLEN – NU!2 opmerkingen: