donderdag 1 augustus 2013

Anti-Zionistisch verzet: Hezbollah

Hezbollah werd in 1982 opgericht vanuit de Libanese verzetsbeweging "Hizb Allah" (Partij van God) die als een reactie op de invasie van Israël werd opgericht in Libanon. De beweging heeft veel steun onder de Arabische bevolking, met name in Zuid-Libanon, en onderhoudt goede banden met de Islamitische republiek Iran van Ayatollah Khomeini en het Ba'athistische regime van President Assad.

Hezbollah is altijd een belangrijke spil geweest in het anti-zionistische verzet tegen de schurkenstaat Israël en de onderdrukking van Palestina. De zionistische entiteit Israël representeert voor hen een racistische en imperialistische agressor, die het nalatenschap vormt van de Westerse koloniale machten in het midden van de Islamitische wereld. Hoewel zij er in de eerste plaats dan ook naar streeft om de zionistische entiteit, die Palestina met militaire onderdrukking bezet heeft, in zijn geheel te vernietigen, is Hezbollah's "al-'Ahd", hun wekelijkse journaal,  en het discours van haar leiders er zeer duidelijk over dat de partij het Joodse volk niet zal discrimineren op basis van religie en/of afkomst. De Joden, "het volk van het boek", zal dezelfde mensen- en burgerrechten worden toegekend zoals in de grondwet van Medina voorgeschreven werd door de Profeet Mohammed. Met de val van Israël zullen de Arabisch-Islamitische rechten in Palestina hersteld kunnen worden.    

Op ideologisch vlak staat Hezbollah een Islamitisch socialisme voor. Zij gaat uit van een concept van onderdrukkers (mustakbirin) en onderdrukten (mustad'afin) dat de basis van haar ideologie vormt. Dit discours baseert zich op een synthese van de Koran en Marxistische terminologie die zij interpreteert langs de lijnen van economische-, politieke- en sociale rechtvaardigheid. In haar politieke verklaringen benadrukt Hezbollah dat zij de vriend is van alle onderdrukten ter wereld, ongeacht religie of afkomst, en benadrukt zij de universele betekenis van de Koran. Hezbollah omschrijft zichzelf als een jihadi beweging die strijd om het onrecht en het lijden van de onderdrukten ter wereld te bestrijden met de Koran als een leidraad.  Hezbollah eist haar recht op om de souvereiniteit, rechten en waardigheid van de "Oemma" (Islamitische gemeenschap) te verdedigen tegen haar belangrijkste vijanden (met name de VS en Israël). De partij zet een Islamitische orde tegenover het Westerse materialisme, die holistisch begaan is met alle aspecten van het leven - met name het spirituele aspect. Hezbollah benadrukt dat hun Islamitische revolutie niet tot doel heeft om de Islam te moderniseren, maar dat zij aspireert de moderniteit te Islamiseren. Dat is wat de Islam te bieden heeft als antwoord op het Westerse materialisme en rationalisme.      

Hezbollah is met name een sociale beweging  die ernaar streeft een Islamitische republiek in Libanon uit te roepen. In haar programma stelt zij hier wel de voorwaarde aan dat de Islamitische staat pas uitgeroepen zou kunnen worden als de meerderheid van de Libanese bevolking dit zou steunen. Ook erkent zij dat de keus voor een politiek systeem in Libanon in onderling overleg tussen Christenen en Moslims tot stand zal moeten komen. Deze nieuwe Islamitische orde (nizam Islami), een proces van Islamisering die zich langzaam maar zeker vanuit de basis zou moeten ontwikkelen, zou zich uiteindelijk moeten beroepen op een praktische toepassing van de sharia en haar heilige bevelen; op de organisatie van sociale, economische en politieke relaties om sociale solidariteit te creëren en sociale rechtvaardigheid te verspreiden; op een onderlinge overeenkomst en vertrouwen tussen volgelingen en leiders; alsmede op gelijkheid, eerlijkheid, broederschap en een gezonde balans tussen rechten en plichten.  Uiteraard wordt in de islamitische orde een onderscheid gemaakt tussen ongelovigen (dhimmis) en gelovigen, maar Hezbollah benadrukt dat de gemeenschappelijke gronden tussen de "ahl al-dhimma" (ongelovigen) en Moslims gevormd worden door sociale waarden zoals tolerantie, respect, broederschap en solidariteit.  Hierbij wordt de grondwet van Medina, zoals in de Koran beschreven, als uitgangspunt genomen.

Als een Jihadi beweging vervult het concept van de Jihad en het Martelaarschap (Istishhad) een belangrijke rol binnen Hezbollah. De partij maakt hierin een onderscheid tussen de kleinere militaire Jihad en de grote Jihad. Met kleinere militaire Jihad doelt men op de defensieve heilige strijd tegen de vijanden van de Islam, terwijl met de grote Jihad de innerlijke strijd bedoeld wordt die ieder mens met zichzelf voert. De grote Jihad moet gevoerd worden alvorens men deel kan nemen aan de kleinere militaire Jihad. Hezbollah heeft het martelaarschap dan ook bewust verheven tot een legitieme daad van verdediging, een daad van de Jihad.    

Een ander belangrijk aspect van de ideologie van Hezbollah is het pan-Islamisme. Hierbij baseren zij zich op de oproep van de Iraanse Imam Khomeini die pleit voor eenheid tussen alle Moslims. Ook Hezbollah heeft altijd de nadruk op eenheid gelegd voor zowel het Islamitische als het binnenlandse front en maakt een duidelijk onderscheid tussen de oprechte en corrupte Islamitische geleerden. De partij baseert haar oproep tot eenheid met name op verschillende verzen uit de Koran (3:103, 6:159, 2:191, 8:28, 8:73) en ziet de vijandigheden tussen Soennieten en Sji'ieten voornamelijk als een strategie van het imperialisme, bedoelt om Moslims tegen elkaar op te zetten.

Hoewel er uiteraard kritiek te geven is op bepaalde aspecten van deze sociale beweging, vertegenwoordigt Hezbollah een duidelijk revolutionaire en progressieve kracht in het Midden-Oosten. Achter haar organisatie schuilen de onderdrukte klassen - de arbeiders en arme boeren - die vechten voor nationale en sociale bevrijding. Door een netwerk van scholen, ziekenhuizen en andere voorzienigen evenals haar sociaal werk vult deze beweging voor veel Libanezen het gat waarin de Libanese regering niet voorziet. Wellicht belangrijker is de stellingname van Hezbollah tegen het sektarisme en het streven naar een verzoening van alle Moslims om gemeenschappelijk het juk van het imperialisme en vreemde overheersing van zich af te kunnen werpen. Hiermee heeft Hezbollah een voorbeeld gesteld dat andere Moslims in het Midden-Oosten wellicht zou kunnen inspireren en daarmee potentieel de weg open kan leggen voor de Islamitische wereld om zichzelf van het imperialisme met haar verdeel-en-heers politiek te bevrijden.  
1 opmerking: