vrijdag 3 juni 2011

De betekenis van Nationaal Socialisme

Wij houden ons bezig met Nationaal Socialisme voor Nederland, omdat wij Nederlanders zijn. Nationaal Socialisme moet ongeacht wie de term gebruikt in de eerste plaats ontstaan uit de bloed en bodem van het eigen volk. Het ontstaat niet uit tijdelijke grieven, maar uit het revolutionair verlangen van een volk dat de ketenen van het armzalige Democratische materialisme van zich wil afwerpen, zonder deze te vervangen door de ketenen van een Marxistisch materialisme.

Deze zaak raakt ons eigen volk die niet uitgesloten kan worden uit de geest van opstand die zich niet tot een enkele natie beperkt. Wij respecteren dan ook de geleverde prestaties van de Duitse Nationaal Socialisten in de strijd tegen het Internationaal Kapitaal en haar broer het internationaal Communisme. Echter moeten wij erkennen dat hun weg voor Duitsland is en onze een weg voor Nederland moet zijn: wederzijds respect komt zelden voort uit kopiëren.

“Nationalisme” en “Socialisme” worden als twee verschillende termen gezien in ons land. Echter kunnen deze niet gescheiden of los van elkaar worden gezien: enkel in combinatie kunnen deze termen betekenis hebben voor de mens die niet enkel van zijn natie houdt, maar ook van de mensen die in de natie wonen. Nationalisme betekent devotie voor het vaderland, voor de vlag, voor het abstracte Nederland en haar eigen waarden. Socialisme is honderden betekenissen gegeven, maar betekent voor ons een devotie aan de massa van werknemers om hen in betere en eerlijkere levenscondities te voorzien. Nationalisme en Socialisme zijn samen een zegen en los van elkaar een vloek.

Nationalisme staat voor de natie en Socialisme staat voor het volk, beide zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden. Als volk en natie niet een zijn dan is alle politiek een verspilling van tijd. Mensen zonder natie zijn een hulpeloze kudde en een natie zonder volk is een abstract niets of historische geest. De natie en het volk moeten een zijn; er moet geen verdeeldheid zijn onder het volk zelf. Klassenstrijd en strijd tussen verschillende partijen creëren deze verdeeldheid en zijn dus kwaadaardig van aard.

Hegel dacht dat een natie een ziel van zichzelf moest hebben. Veel denkers weigeren te geloven dat mensen die individueel vitaal zijn, collectief dood zijn. Tot op bepaalde hoogte probeert de menselijke samenleving, tenzij deze slachtoffer is van anarchie, zichzelf te organiseren. Een natie of volk moet als een levend organisme zijn en niet anders. Een natie of volk als een menselijk organisme waarbij verdeeldheid ziekte of dood betekent. Sommigen zullen dit principe als totalitair omschrijven en anderen zullen het als organisch omschrijven. Binnen een organisme kan geen enkel onderdeel los gezien worden van het geheel. Ook kan het geheel niet los gezien worden van zijn onderdelen omdat het geheel niets meer is dan de som van al deze onderdelen. Het levensprincipe is alles omvattend.

Nationaal Socialisme bevrijdt mensen van de klassen- en partij strijd evenals van bittere gevoelens van haat en minachting door een vereniging van het volk. Pas als het individu kan zeggen: “Mijn vaderland komt voor mij op” kan het individu zeggen: “Ik kom op voor mijn vaderland!”. De Communisten vervloeken is gemakkelijk maar het zou effectiever zijn hen te bestrijden door elke burger een reden te geven om hun vaderland dankbaar te zijn. Laten we de echte wonden van ons volk genezen en het Communisme zal monddood gemaakt zijn.

Zoals een organisme een doel en richtlijnen nodig heeft, heeft een volk leiderschap en een regering nodig. Het doel van leiderschap is om de weg te wijzen en het doel van de regering is erop toe te zien dat de vrijheid van sommigen geen slavernij voor anderen betekent.

Een volk zonder goede leiders is een arm volk zonder doel of wenselijke richtlijn. Autoriteit is in alle menselijke affaires noodzakelijk. Echter eenieder die de ambitie heeft om leider te worden moet altijd de essentiële waarheid onthouden dat een leider nooit meer loyaliteit ontvangt dan dat hij geeft. Het gehele doel van loyaliteit is het geloof in een algemeen goed doel: zowel de leiders als de volgers hebben een gezamenlijk doel. De volgers moeten altijd aan de natie denken en de leiders moeten altijd aan het volk denken. Zolang dat verbond stand houdt zal er een duidelijke doelstelling zijn.

Dit concept van nationale eenheid verwerpt snobistische praktijken en het genieten van welvaart zonder dienstverlening. Het probleem is dat rijke verwende kinderen altijd als superieure mensen zijn behandeld terwijl ieder mens met enig zelfrespect weet dat zij dit totaal niet zijn. Dus een zeer vervormd begrip over verdienste verspreidt zich door het gehele lichaam van het volk. Het is mogelijk de klassenstrijd te laten stoppen als ieder aspect van sociale ongelijkheid wordt gehuld in de mantel van adel en sociale superioriteit kan worden onttrokken uit eer en intelligentie. Er is geen andere basis voor de organische eenheidsstaat dan de regel dat iedere beloning wordt verkregen door verdienste.

Zodra ieder mens weet dat verdienste niet onbeloond blijft en dat verantwoordelijkheid enkel wordt toegekend aan vermogen wordt de grootste factor van de klassenhaat geneutraliseerd zonder enig geweld tegen de moraal. Als Nationaal Socialisten hebben we dus maar een vraag als het gaat over de klasse van iemand: “Dient hij zijn land en volk?” Als het antwoord positief is behoort hij tot de ene klasse, als het antwoord negatief is behoort hij tot de andere klasse. Er zijn dus maar twee klassen die het Nationaal Socialisme erkend. Er is hier geen vraag over gelijkheid: de mens is niet gelijk geboren, de mens moet niet gelijk blijven; maar ieder mens dat van zijn land houdt en zich verdienstelijk maakt voor zijn volk mag er trots op zijn dat hij samen met de rest die dat doen tot een klasse behoort. Als men dit principe aanhoudt kunnen zelfs de minst gelukkige mensen hun ongeluk niet als permanent beschouwen.     

Een regering met volledige autoriteit over het volk heeft de middelen om te discrimineren tegen diegenen die denken dat de samenleving er voor hun persoonlijke gemak is en die ook zo handelen. Er moet dan uiteraard een eerlijk tribunaal zijn. Wij vallen niet de stabiliteit van de familie aan of het vrije ondernemerschap maar het verval dat het toelaat dat sommigen enkel overleven op de verdiensten van hun voorouders. De Nationaal Socialistische staat geeft genoeg kansen om dienstbaar te zijn, deze moeten aangenomen worden. Hiermee worden de grootste problemen binnen de klassenstrijd overkomen. Het verwijderen van de grootste oorzaak ligt bij de eerlijke verdeling van de overvloed die kan worden geproduceerd. Het is altijd fout om te onderwijzen dat het algemeen belang kan worden gediend door interne strijd: echter als de oorzaak weg is moet het een misdaad zijn om verdeeldheid als politiek credo te gebruiken.

Een volk dat een stevige eenheid vormt als een organisch wezen kent een andere definitie van vrijheid dan de Marxistische venter van klassenstrijd of de immorele enkeling die uit egoïstisch motieven velen exploiteert. Een dergelijk handvest voor vrijheid is er een die goed is om te hebben.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten