zaterdag 7 januari 2012

Politieke verklaring ACN/AKN

EEN OPROEP VOOR DE CONVERGENTIE VAN DE NATIONALE ANTI-KAPITALISTISCHE STRIJD!

In 2012 werd geheel Europa, evenals de gehele wereld, geconfronteerd met een extreem bedreigende vijand: totalitair kapitalisme. Veel landen waren al verloren en nog meer waren bestemd om er onder te bezwijken. We weten hoe ernstig de effecten zijn voor volkeren en hun omgeving.

Vandaag de dag is de schadelijkheid van kapitalisme feitelijk te goed ingeburgerd in geheel Europa: hebzucht, groeiende armoede, failissementen, werkloosheid, politieke corruptie en exploitatie zijn overal. Dit is niet, zoals zij zeggen, een ‘crisis’! Dit is de nieuwe structurele realiteit! Omdat kapitalisme het dominante systeem is. Het is een systematisch project van exploitatie van land en volk voor de financiele winst van een kleine groep van elites.

Onze strijd tegen kapitalisme begon niet gisteren, maar daarom is het duidelijk dat het tijd is om de traditionele strategie en tactieken te heroverwegen als het gaat om het verzet tegen een moderne kapitalistisch-dictatoriale staat. We moeten verschillende tactieken, frames en plaatsen gebruiken en de isolatie en separatie van de verschillende bestaande politieke realiteiten overwinnen. We moeten ons bovenal focussen op internationale convergentie, uitwisselen en delen van de praktijken voor de versterking van onze strijd!

Vanwege al deze redenen en na een goede tijd van collectieve discussies en analyses, hebben de deelnemers aan het antikapitalistische evenement in Milaan zich op 3 december verenigd in een collectieve informele groep genaamd ACN/AKN. Dit losse collectief, in een pluriformiteit van stemmen, kan een nieuw patroon voor ons worden om de verbinding te maken tussen lokale gevechten en wereldwijde strijd tegen kapitalisme!

ACN/AKN POLITIEKE VERKLARING

ACN/AKN (Anti-Capitalist Network) is een poging om de polymorfie van nationalistische anti-kapitalistische bewegingen in Europa te verbinden. Het is een gemeenschappelijke grond, een vrije vereniging van individuen, groepen en bewegingen die nieuwe manieren en middelen zoeken voor verzet tegen het dictatorschap van het kapitalistische systeem en de neo-liberale globalisering.

ACN/AKN is geen duidelijke groep of partij maar een poging om breed en los gedecentraliseerde politieke acties te verbinden onder gedeelde standpunten. Daarom heeft het geen leden of vertegenwoordigers, voormannen of leiderschap. ACN/AKN kan niet en zal niet een gemeenschappelijk beleid hebben, uitgezonderd van de gemeenschappelijke overeenkomst betreffende de vijf fundamentele richtlijnen:

1- Een zeer duidelijke afwijzing van kapitalisme, imperialisme en globalisering; onze naties moeten alle handelsovereenkomsten, instituties en regeringen afwijzen die de vernietigende globalisering promoten;

2- Het afwijzen van alle vormen en systemen van exploitatie, overheersing en winst. Het weigeren van het pad der kapitalistisch conformisme dat pseudoculturele standaarden (zoals consumentisme) toe staat en het weigeren van de sociale verplichtingen die het dagelijkse leven beheersen. Wij omarmen de volledige waardigheid van alle mensen, milieu en levende wezens;

3- De noodzaak om wijdverspreide woede te kanaliseren in activisme in plaats van berusting. We hebben confronterende propaganda en informatieve acties, het mengen van concepten, praktijken en oplossingen en de creatie van een waar grassroots alternatief nodig tegen de hedendaagse lelijke structuren van het economische en sociale leven. Laat zien dat het verzet nog steeds leeft en dat een andere manier mogelijk is!

4- Een oproep tot directe actie van protest (bijvoorbeeld tegen de sluiting van een fabriek of tegen tijdelijk werk), solidaire demonstratie, burgerlijke ongehoorzaamheid en steun aan de strijd van sociale bewegingen die pleiten voor vormen van verzet die respect voor leven en onderdrukte mensenrechten maximaliseren. Evenals de constructie van nationale en lokale ruimtes en alternatieven voor het globalistische kapitalisme.

5- Een organisatorische filosofie met concepten gebaseerd op volledige decentralisatie en autonomie.    

Activeren van Verzet en Onvrede! Tot op de frontlinie!

A CALL FOR CONVERGENCE OF NATIONAL ANTI-CAPITALIST STRUGGLES!

In 2012, the whole of Europe, as well as total globe, was confronted by one, extremely threatening enemy: totalitarian capitalism. Many countries were already lost, and more were destined to succumb. We know how its effects are severe, regarding to the peoples as well as their environment.

Today the harmfulness of capitalism is in fact too well established across Europe: greed, growing poverty, foreclosures and unemployment, political corruption and exploitation are everywhere. This is not, like they said, a ‘crisis’! This is the new structural reality! Because capitalism is a system of domination. It is a systematic project of exploitation of land and people for financial profit of a small group of √©lites.

Our struggle against capitalism did not start yesterday but it is clear, therefore, that it is time to rethink traditional strategy and tactics when it comes to opposing a modern capitalist-dictatorial state. We need to use different tactics, frames and places. And, overcoming the isolation and separation of the various, pre-existing political realities, we need above all to focus on international convergence, exchange and sharing of practices for the solidification of our struggle!

For all these reasons, and after a good time of collective discussions and analyses, the participants in the anticapitalist event held in Milan on 3 december have gathered in a collective informal group named ACN/AKN. This loose collective, in a plurality of voices, can be a new pattern for us to make the connection between local fights and global struggle against capitalism!


ACN/AKN POLITICAL STATEMENT

ACN/AKN (Anti-Capitalist Network) is an effort of linking the polymorfic nationalist anti-capitalist movements across Europe. It is a common ground, a free union of individuals, groups and movements who seek ways and means of opposing the dictatorship of capitalist system and neo-liberal globalization.

ACN/AKN is not a proper group or a party but an effort to widely and loosely link decentralized political actions under common points of views and that is why it has no members or representatives, chiefs or leadership. ACN/AKN could not and would not have a common policy, except the mutual agreement on the five basic directions:

1- A very clear rejection of capitalism, imperialism and globalization; our nations must refuse all trade agreements, institutions and goverments that promote destructive globalization;

2- The rejections of all forms and systems of exploitation, domination and profit.  The refuse of the path of capitalist conformity that allow pseudocultural standards (like consumerism) and social obligations to control everyday life. We embrace the full dignity of all human beings, environment and living beings;

3- The need to channel widespread anger into activism rather than resignation. We need confrontational propaganda and counterinformation actions, the mixing of concepts, practices and solutions and the creation of a truly grassroots alternative to the current ugly structures of economic and social life. Show that Resistance is still alive and that a different way it’s possible!

4- A call to direct action of protests (against a closure of a factory, for example, or against temporary work) and solidarity demonstration, civil disobedience and support for social movements' struggles, advocating forms of resistance which maximise respect for life and oppressed peoples' rights, as well as the construction of national and local spaces and alternatives to global capitalism.

5- An organisational philosophy with concepts based on full decentralisation and autonomy.

Activating Resistance & Dissent! See you on the frontline!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten