woensdag 7 december 2011

Strasserisme

De naam Strasserisme is gebaseerd op de vorm van Nationaal-Socialisme dat zich ontwikkelde rond de gebroeders Strasser.  Zij waren betrokken bij de creatie van het Nationaal-Socialistische programma van 1920 en riepen de partij op om “de ketenen van het financiënkapitaal te breken.” Deze oppositie tegen het financiënkapitalisme dat zij tegenover het “productieve kapitalisme” stelden werd gedeeld door Adolf Hitler, die deze ideeën ontleende aan Gottfried Feder.

Deze vorm van antikapitalisme werd verder ontwikkeld in 1925 toen Otto Strasser zijn “National Sozialistische Briefe” publiceerde. Hierin werden noties van klassenconflict, herverdeling van de welvaart en een mogelijk bondgenootschap met de Sovjet Unie beargumenteerd. In 1930 vervolgde hij deze argumentatie in “Ministersessel oder Revolution” met een aanval op het verraad van Hitler aan het socialistische aspect van het Nationaal-Socialisme. Ook bekritiseerde hij in zijn werk het “Führerprinzip”. Hoewel Gregor Strasser veel ideeën van zijn broer Otto steunde, had deze minder invloed op de ideologie, omdat deze langer lid van de NSDAP bleef en vanwege zijn uiteindelijke moord tijdens de nacht van de lange messen. Otto ging echter door met zijn scherpe kritiek en riep op tot de onteigening van grootgrondbezitters en de ontwikkeling van een Gildesysteem en economische planning in het Reich.

Strasserisme werd dan ook een aparte vorm van Nationaal-Socialisme die, hoewel deze vast hield aan de originele Nationaal-Socialistische idealen, een sterke kritiek uitte op het kapitalisme en opriep tot een meer op socialisme gebaseerde aanpak met betrekking tot economie.Otto Strasser over:


Privaat bezit

“Wie de waarheid erkent van het gezegde “bezit maakt vrij”, wie de noodzaak bevestigt voor het behoud van een stratum in een bevredigende sociale orde – moet uitkijken naar de nieuwe orde die zich ten doel stelt het volk te de-proletariatiseren en naar de bevrijding van de sociale en economische monopolies onder wiens heerschappij geen enkele vorm van vrijheid mogelijk is.”

Gelijkheid van kansen

“Ik heb de liberale illusie van menselijke gelijkheid gehekeld en verzwegen. Toch vier ik vurig de doctrine dat de gelijkheid van kansen essentieel is.”

Onderwijs

“Tot nu toe was de voornaamste doelstelling van educatie het “geven van informatie”, maar voortaan zou het als even belangrijk worden beschouwd om karakter te bouwen. Het kind zal opgroeien in de Duitse culturele wereld, zonder dat zijn geest onnodig wordt omgeleid naar vreemde culturen in de ontvankelijke jaren van de kindertijd.”

Het leiderschapsprincipe

“Het idee is verheven in oorsprong, terwijl de mens enkel haar instrument is, het lichaam waarin het woord tot vlees gemaakt wordt. De leider is gemaakt om het idee te dienen en het is enkel het idee waaraan we absolute trouw verschuldigd zijn. De leider is menselijk en het is menselijk om fouten te maken. Het idee is het beslissende ding en op het individuele bewustzijn moet beroep worden gedaan om te bepalen of er een verschil is tussen het idee en de leider. De mens die onbewust is van zijn eigen grenzen zal onvermijdelijk ten ondergaan en iedereen met zich mee trekken naar de ondergang.”

Haat

“Haat moet geboren worden uit liefde. Men moet in staat zijn om lief te hebben, om te weten wat haat is en dus de kracht hebben om het te vernietigen.”

Nationale revolutie

“Het Duitse volk wil een Duitse revolutie; dat wil zeggen een nationale en sociale revolutie.”

Cultuur

Het versimpelen van leven zal niet een “terugval in barbarisme” betekenen omdat cultuur niet afhankelijk is van luxe of van de bevrediging van nodeloos geschapen wil.

Marxisme

Marxisme is een socialisme dat zowel liberaal als vreemd is. Een doctrine welke haar liberale factoren er noodzakelijk toe leiden dat het ongeschikt is voor de opbouw van een socialistische toekomst. Door Marx, Engels, Kautsky enzovoorts, allen typische liberalen van afkomst en van natuur, nam socialisme het liberale pad naar vervreemding. Dit liet men duidelijk zien door haar relatie met het internationale, haar klassenoorlog tactieken en haar materialistische filosofie.

Techniek

Het is tijd om de tirannie van techniek te eindigen. De heerschappij van de machine omver te werpen en de techniek en de machine wederom dienaar in plaats van meester te maken – want hun heerschappij is een regelrechte vloek.

Stedelijk leven

Diegenen die begrijpen dat leven in gigantische steden een gevaar is voor het ras kan niet anders dan systematische ontstedelijking zien als een dringend vereiste voor het belang van het volk. Door de snelle groei van steden, enorme steden zijn mensen ontworteld van het platteland. Zij zijn “geïntellectualiseerd” op een manier die hun gezonde instincten heeft verzwakt. Dit ging samen met een toenemende neiging om machines te overschatten, welke op hun beurt ernaar neigen om de de-spiritualisering van het leven te bespoedigen.”

Liberaal-democratie

“Een echt gemenebest van het volk kan enkel gesticht worden door de vernietiging van het bestaande partijensysteem. Vanuit hun eigenlijke natuur hebben politieke partijen een vitaal belang bij het verdelen van mensen in groepen.”

Het Gildesysteem

“Het alternatief voor de bankroete vreemde “oplossingen” van communisme en kapitalisme, het idee dat we vertegenwoordigen is de politieke representatie van partijen, beroepen en ambachten gebaseerd op ons oude Gildesysteem.”

Materialisme

“De filosofie van het liberale tijdperk was en is materialisme. Niets typeert het Marxisme duidelijker dan het feit dat het is besmet met vreemde opvattingen van het socialisme. Daarmee bedoelen we het programma dat is gevormd door de materialistische filosofie die het deelt met liberalisme. Tegenover het liberaal kapitalistische en liberaal Marxistische ideaal van moderne mammoet fabrieken die grote aantallen goederen produceren moeten we ideaal van een vrij en volledig leven stellen. Dat het de taak van een verantwoordelijke regering zal zijn om de economische en sociale condities te creëren die essentieel zijn bij de realisatie van een dergelijk ideaal.”Gregor Strasser over:


Socialisme

“Wij Nationaal-Socialisten zijn socialisten, oprechte nationale, Duitse socialisten. Van rechts nemen we het nationalisme dat zich zo rampzalig heeft verbonden met kapitalisme. Van links nemen we het socialisme, wat een ongelukkig bondgenootschap heeft gesloten met internationalisme. Dus zullen we het Nationaal-Socialisme vormen dat de motiverende kracht van een nieuw Duitsland en een nieuw Europa zal worden. Wij zijn socialisten en niet slechts sociale hervormers. Wij aarzelen niet om dit te zeggen ondanks dat Marxisten de betekenis van deze term zo pijnlijk hebben verstoord.”

Kapitalisme

“Het kapitalistische economische systeem met haar exploitatie van diegenen die economisch zwak zijn, met haar beroving van de arbeidskracht, met haar onethische manier om de mens te beoordelen op het aantal dingen of het bedrag geld dat zij bezitten in plaats van deze te beoordelen op haar interne waarden en hun verwezenlijkingen, moet vervangen worden door een nieuw en eerlijk economisch systeem; het Duitse socialisme.“

Materialisme

“De meest betreurenswaardige nalatenschap van het kapitalistische economisch systeem is dat het ons heeft geleerd alles te beoordelen volgens de standaard van geldbezit.”

Het overnemen van de macht

“Alles dat afbreuk doet aan de bestaande orde van zaken heeft onze steun omdat we een catastrofe wensen. Wij vervolgen een beleid van catastrofe omdat enkel catastrofe, de ineenstorting van het liberaal systeem, de weg vrij kan maken voor de nieuwe taken die wij Nationaal-Socialisten benoemen. Alles wat het begin van de catastrofe in het hedendaagse systeem versneld; elke staking, elke regeringscrisis, elke erosie van de staatsmacht, iedere verzwakking van het systeem is goed, zeer goed voor ons. Het zal altijd en constant ons streven zijn om deze moeilijkheden te versterken om de dood van dit systeem te bespoedigen.” 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten