maandag 4 april 2016

De Islam: Wapenbroeder tegen het Zionisme en Westers imperialisme"Alle vijanden van het zionisme, omarm de Jihad!" - Abdul al-QariVoor nationaal-revolutionairen is de Islam altijd al als een wapenbroeder geweest in de strijd tegen het Westerse kapitalisme en het zionisme. Het Duitse rijk kende een lange geschiedenis als trouwe bondgenoot van de Islamitische wereld. Al in 1914 was het naar het idee van de Duitse keizer Wilhelm II, dat de Ottomaanse Kalief Mehmed V, de Jihad tegen het Westen uitriep (toen nog gerepresenteerd door Groot-Brittanië en de Joden in het bijzonder).

Het duurde hierna tot 1939 dat het Duitse rijk de Islamitische wereld wederom tegemoet zou treden. Ditmaal in samenwerking met de Grooftmoefti van al-Quds (Jerusalem), Amin al-Hoesseini. “De grootste vijanden van de moslims zijn de joden en hun bondgenoten, de Engelsen, de Amerikanen en de bolsjewieken. Hun Britse bondgenoten bijvoorbeeld, die door het wereldjodendom en diens kapitaal worden gestuurd en wier geschiedenis doorspekt is van vijandschap jegens de moslims, gaan in alle landen door met het vervolgen en onderdrukken van alles wat Islamitisch is”, aldus Husseini in een toespraak op het 'Centraal Islamitisch Instituut' in Berlijn, 1942. Amin al-Hoesseini voert een opstand tegen de zionisten in Jerusalem aan


Reichsführer van de SS, Heinrich Himmler, benadrukte de spirituele band tussen de Islam en het Nationaal-Socialistische wereldbeeld, die erg veel met elkaar gemeen hadden. In heel Oost-Europa en het Midden-Oosten sloten Islamitische vrijwilligers zich aan bij het Duitse rijk, om gezamelijk tegen het gehate Westen en het zionisme te strijden. Hoewel het lot van het Duitse rijk in het voorjaar van 1945 beslecht werd, duurt voor veel moslims deze strijd tot op de dag van vandaag voort.

Sinds 2001, met de aanslagen van 9/11, is deze strijd wederom actueel geworden. Momenteel wordt ons beeld rond de Islam echter bepaald door zionistische propaganda, die ook de nationale beweging niet gespaard is gebleven. Dit artikel is een poging om deze zionistische propaganda over de Islam te weerleggen. Wij zullen deze leugens, die als een rechtvaardiging dienen voor de Westerse oorlog tegen de Islam - de zgn. 'War on terror' -, hier ontkrachten.

Aanval op de Twin Towers in 2001
  
Een oprechte en betekenisvolle samenwerking ontwikkelen tussen moslims en niet-moslims, die strijden tegen het onrecht van het zionisme en de Westerse machten, kan enkel en alleen op een basis van wederzijds respect en onderling begrip. Voor ons begint dit begrip bij het begrijpen van de Islam zelf.


De huidige oorlog die het Westen tegen de Islam voert is niet enkel een militair conflict, maar bovenal een ideologisch conflict. De 'War on terror' representeert een ultieme poging van de zionisten en hun Westerse bondgenoten om de Islam te misinterpreteren en te seculariseren. Deze oorlog is een poging om de Islamitische wereld te onderwerpen aan dezelfde zionistische wetgeving, rechtssystemen, tirannieke wetten en concepten die de Europese naties tegenwoordig domineren. 


De authentieke Islam

De Islam representeert een unieke manier van leven, die sterk verschilt van de materialistische en hedonistische Westerse manier van leven die onze Europese samenlevingen vandaag de dag domineert. Het doel van een vrome moslim is het gehoorzamen van de wil van Allah en dus te voldoen aan de plichten die deze als moslim heeft. Zij doen dit omdat zij het sterfelijke leven beschouwen als een kans om het Paradijs in het hiernamaals te bereiken. Een van de hoogste offers die gebracht kan worden is het martelaarschap. Dit martelaarschap komt voort uit de heilige plicht tot Jihad, de oproep om onderdrukking, onrechtvaardigheid en tirannie te bestrijden en moslimlanden die zijn veroverd door niet-moslims te heroveren.

Een woord dat ons nationaal-revolutionairen niet vreemd is en deze manier van leven samenvat is: "eer". Voor moslims is de Islam de weg waarmee mensen zichzelf kunnen beheersen en het eerbare kunnen doen. Volgens de Islam begint die eer met Allah, die in de Koran en de Soennah uiteen heeft gezet wat eervol en oneervol is. De Islam baseert zich op een rationele zoektocht naar kennis en hecht veel waarde aan de speciale kwaliteiten die ons een beschaafd mens maken - kwaliteiten zoals eerlijkheid, rechtvaardigheid, tolerantie en rede.

Volgens Moslims is de Profeet Mohammed een perfect voorbeeld van een eervol, redelijk en beschaafd mens. Dit gedrag wordt bijvoorbeeld vaak geïllustreerd door de Profeet zijn terugkeer naar Mekka, na jaren van verbanning en vernedering, met een tienduizend man sterk leger. De Quraish hadden hem geplaagd, hij was bespuugd, gesteend, uitgelachen en gemarteld door hen. Zij hadden duizenden moslims vermoord. Echter toen Mohammed terugkeerde naar Mekka betrad hij de stad van zijn vijanden alleen en vroeg aan hen wat hij met hen moest doen. De Quraish antwoorden; "Wij hopen dat je doet wat rechtsvaardig is". De Profeet zei; "Er zal geen vergelding tegen u zijn deze dag. Moge Allah jullie vergeven, want hij is de meest barmhartige van de barmhartigen." Overweldigd door zijn persoonlijke voorbeeld bekeerden de voormalige vijanden van de Profeet zich vrijwillig tot de Islam en accepteerden zij hem als hun leider.

De Islam is een manier van leven die open staat voor ieder menselijk wezen. Het enige criterium dat de Islam hanteert is dat van persoonlijk gedrag: de persoonlijke toewijding om te doen wat goed en rechtvaardig is. Moslims geloven dat de simpele en uitgesproken waarheid van de Islam niet enkel de betekenis en het doel van ons leven representeert, maar ook als gids dient naar een beschaafdere manier van leven. Als menselijke wezens zijn we verschillend van al het andere leven op onze planeet. Vrije wil geeft ons het vermogen om ons eigen gedrag te bepalen. Als mensen kunnen wij dus zelf keuzes maken, onszelf bedwingen en ons op een beschaafde en eervolle manier gedragen. Beschaafd en eervol zijn betekent dat we onze rede en wil laten overwinnen van de dierlijke natuur die we nog steeds diep in ons allen bezitten. Deze waarheden ontdekken wij door over het leven en het bestaan na te denken. Moslims benadrukken dat deze rationele weg naar God het begin van de Islam is.

De werkelijkheid volgens de Islam is Tawhid: De oneindige, eeuwige eenheid die Allah is; de Schepper van alle wezens en al dat bestaat. Dus als levende wezens zijn wij de creatie van deze Schepper en de werkelijkheid begrijpen betekent het begrijpen en accepteren van onze eigen relatie met de Schepper.

De fudamentele grondbeginselen van de Islam zijn:

1) Het geloof dat er geen goddelijk wezen is buiten Allah en dat daarom enkel Allah als Schepper erkend kan worden.

2) De bevestiging dat Mohammed de boodschapper en profeet van Allah is. Mohammed was een simpel man, die geen 'wonderen' verrichtte om te 'bewijzen' dat hij door Allah begunstigd was. Echter zijn verwezenlijkingen in de Arabische wereld tijdens zijn leven en na zijn dood zijn opmerkenswaardig, een wonder op zichzelf.

3) De bevestiging dat de Heilige Koran het woord van Allah zelf is en dus zijn wil uitdrukt.

4) De bevestiging dat Mohammed de laatste Profeet van Allah is (Katam-al-Nabiyyin) en dat de manier van leven die hij geopenbaard heeft daarom nooit veranderd mag worden (benadrukt in Soerah 33:40 en 5:3).

5) Een acceptatie dat de enige standaard van oordelen - de enige ware gids voor wat goed en slecht is - aan de mensheid wordt gegeven door Allah in de Heilige Koran en via de Profeet Mohammed.Voor moslims dient de Islamitische staat het fundamentele doel om de noodzakelijke condities te creëeren, waarbinnen de Islamitische manier van leven kan gedijen en voortbestaan. Het is een samenleving waarbinnen moslims in vrijheid kunnen leven naar de wil van Allah, zoals deze is vastgelegd in de Sharia. Wat de plicht en verantwoording van individuele moslims is, wordt hier de plicht en verantwoording van de Islamitische staat. Het is fout om deze staat in de huidige politieke termen te definiëren, zij is in weze een a-politieke entiteit. Deze staat is er er enkel en alleen op gericht om de Islamitische manier van leven te bestedigen, gebaseerd op de morele en rechtvaardige principes van de Islam. In tegenstelling tot de moderne politiek die zich enkel bezig houdt met individuele rechten en individueel materieel belang, zijn deze rechten voor moslims slechts van secundair belang. Aan het hoofd van deze islamitische staat, staat de Kalief als vertegenwoordiger van de wil van Allah op aarde.

Vandaag de dag is de ideologische campagne tegen de Islam er helaas in geslaagd om sommige moslims te beïnvloeden. Zij hebben het modernisme en de Westerse manier van leven omarmd, veroordelen het martelaarschap en proberen de Islam te temmen door het te misinterpreteren en door de hun heilige plicht als moslims te ontkennen.Zij hebben zich reeds de 'American way of life' eigen gemaakt en dienen daarmee als wegbereiders voor het Westerse imperialisme.
War on Terror

De zgn. 'War on terror' die het Westen vanaf 2001 heeft ontketend is niets anders dan een openlijke oorlogsverklaring aan de Islam. De inval in Afghanistan was de eerste stap in een koloniale kruistocht tegen de Islamitische wereld. Deze oorlog is ontketend omdat de zionisten en de Westerse machten zich er volkomen van bewust zijn, dat de authentieke Islam op dit moment nog de enige serieuze dreiging voor haar wereldoverheersing representeert.

Het Westen kenmerkt zich door haar decadente, materialistische en hedonistische manier van leven, die feitelijk niets meer gemeen heeft met de volksgeest van het oude Avondland. Deze Westerse levenstijl is ontleend aan de ideëen en wegen van het kapitalisme, met haar oneindige uitbuiting en onderdrukking. De Westerse regeringen representeren en handhaven allen deze liberaal-kapitalistische visie op de wereld, gedreven door modernistische ideëen zoals zgn. 'vooruitgang' en globalisering. In hun zoektocht naar deze zgn. 'vooruitgang' plunderen de Westerse naties met hun industrieën en bankwezen, de gehele wereld voor hun eigen egoïstische gewin. De belangrijkste eigenschappen van het Westerse denken zijn haar heerszuchtige arrogantie en oneindige toewijding aan egoïstisch plezier.

Tegenwoordig gelooft men ook hier dat deze Westerse manier van leven superieur is aan dat van andere volkeren en culturen. Er wordt beweerd dat het de enige uitdrukking van echte 'vooruitgang' is, ja zelfs van ware 'verlichting'. Dit supremacistische Westerse denken kenmerkt zich door een ongekende agressie jegens andere volkeren en culturen. Westerse regeringen eigenen zich het absolute recht toe om te doen wat zij willen en de Westerse levenstijl wereldwijd op te leggen - al dan niet door middel van geweld.

De zionististen en de Westerse machten demoniseren eenieder, die als een bedreiging voor haar belangen wordt beschouwd. Stelselmatig worden deze ontmenselijkt: het zijn slechts barbaren, extremisten en terroristen, waar die Westerse mensenrechten waar men zo vol van is niet voor gelden. Het Westen heeft globalistische instituties zoals de Verenigde Naties opgericht, om Westerse wetgeving te verspreiden en met dwang op te leggen, met als enig doel het assimileren van alle andere naties in de 'Nieuwe Wereld Orde' met haar Amerikaanse massacultuur. Vanuit een Islamitisch perspectief zijn dit ongelovige instituties, waarvan zij de wetten niet willen, noch kunnen accepteren. 


Inmiddels heeft het Westen de dreiging van het Communisme verruild voor de dreiging van de Islam. De Westerse 'War on terror' heeft de Islamitische wereld in een eindeloze spiraal van oorlog en geweld gestort. Daarbij steunen alle Westerse naties - met Amerika als aanvoerder - de repressieve zionistische entiteit die Palestina bezet. Zij voorzien de zionistische regering van wapens, technische en financiële hulp, terwijl haar terroristische geweld tegen de inheemse bevolking van Palestina compleet genegeerd (zelfs gefaciliteerd) wordt. Het Westen verkoopt deze brute imperialistische agressie als een oorlog 'tegen terrorisme', terwijl ze zelf de grootste terroristen zijn.

Dit is alles is slechts een rookgordijn voor hun echte doelstelling; namelijk de Islam als bedreiging voor de Westerse hegemomie te elimineren ten gunste van een politieke, sociale en economische dominantie van de Nieuwe Wereld Orde. Wat we zien is een door Amerika geleide zionistische-kruistocht, ten gunste van het overleven van het zionisme. De voortdurende bezetting van Palestina door de zionisten hangt immers volledig af van de voortdurende dominantie van het Westen. Valt deze Westerse dominantie weg, dan is het gedaan met de zionistische entiteit.

Waarom beschouwt het Westen de authentieke Islam als een dergelijke grote bedreiging voor hun belangen?

De Islam verwerpt enkele van de belangrijkste grondbeginselen van de Westerse manier van leven. Het verwerpt de woekerij wat de absolute basis van het Westerse kapitalisme vormt. Het verwerpt het excessieve materialisme, de hedonistische decadentie, het complete gebrek aan morele standaarden en discipline, die tegenwoordig alle naties onder de Westerse invloedssfeer teisteren. De Islam verwerpt de Westerse 'democratie' ten gunste van een theologische samenleving en verwerpt daarmee dus ook het Westerse rechtssysteem dat men aan de wereld probeert op te leggen.

Juist begrepen zoekt de Islam indien noodzakelijk naar het gebruik van de Jihad, om een Islamitische manier van leven veilig te stellen voor alle moslims. Uiteindelijk streven moslims ernaar om de Islamitische heerschappij terug naar al-Quds (Jeruzalem) te brengen. Daarom heeft het Westen besloten om datgene te elimineren dat zij als een grote bedreiging voor haar belangen ziet; een oprechte Islamitische samenleving die de goddeloze, decadente, materialistische en immorele Westerse manier van leven verwerpt. Deze nieuwe kruisvaarders hebben zich het recht toegeeigend de wereld te hervormen langs Westerse lijnen en tolereren daarbij geen regering, natie of groepering die zich niet naar hun wetten schikt. Dat is waar deze zgn. 'War on Terror' over gaat.


Zionistische staatsterreur in Palestina


Natuurlijk zal het Westen een gecontroleerde en tandeloze 'modernistische Islam' (net als het huidige Christendom is) - een 'Islam' waarin de fundamentele waarden van de Islam worden opgeofferd, zodat moslims op een Westerse manier kunnen leven, accepteren of zelfs aanmoedigen. Deze Islam zal dan enkel nog worden gepraktiseerd als een individuele privé religie, die zich beperkt tot het huis, de moskee en de directe gemeenschap en waarin er geen enkele poging wordt ondernomen om een Islamitische staat te creëeren.

De authentieke Islam daarentegen, representeert een totale manier van leven, die een tegenwicht kan bieden voor de Westerse levensstijl en haar globalistische agenda. Het vormt een laatste bastion tegen de zionistische werelddominantie. Dit zal het Westen nooit accepteren. Daarom zullen echte moslims de zionistische-kruisvaarders agressie met haar imperialisme en terrorisme moeten bevechten, door volgens de ideen, principes en wegen van hun geloof de Nieuwe Wereld Orde te trotseren. Een strijd waarin zij op de steun en symphatie van ons nationaal-revolutionairen kunnen rekenen!

Anti-Zionistische Aktie 

1 opmerking: